Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Jednotlivá témata seminářů Život v Duchu

04.03.2002, autor: kol. aut., kategorie: Semináře „Život v Duchu“
II. část publikace

Semináře Život v Duchu mají velmi jednoduchou strukturu. Jejich vnitřní logický sled je zpravidla rozčleněn na dvě (u P. Sieverse a P. Philippe tři) části:

* Během první části (čtyři až pět týdnů) jsou účastníci připravováni přiklonit se novým způsobem ke Kristu, vstoupit do hlubšího vztahu k němu, odvrátit se od hříchu a otevřít se novému, hlubšímu vylití Ducha svatého (křtu v Duchu).

* Po modlitbě za vylití jsou pak účastníci ve druhé části (dva až tři týdny) uváděni do procesu, který podporuje růst jejich nového vztahu k Pánu.

Aby tyto semináře dosáhly svých základních cílů, měly by obsahovat následující témata a důrazy (jež jsou zároveň základními tématy prvotního hlásání evangelia):

1. Boží láska

Má být představen Bůh jako milující bytost. Protože nás miluje, touží po úzkém, milujícím vztahu ke každému z nás. Zde mohou být zmíněny i falešné obrazy Boha, které ochromují náš vztah k němu.

První seminární večer by měl povzbudit k tomuto vztahu k Bohu, měl by probudit touhu po Bohu. Zde pomůže osobní svědectví referenta a spolupracovníků: Jak mě Bůh uvedl do tohoto osobního vztahu?

Toto pozitivní svědectví o Boží lásce by mělo stát na počátku každé evangelizace, tudíž i na počátku těchto seminářů.

2. Vykoupení

Vylíčíme porušenost a "nespasenost" našeho života a světa. Lidské pokusy dosáhnout spásy z vlastních sil ("sebevykoupení") nedosahují svého cíle. Za touto ne-spásou a porušeností nestojí pouze lidské chybné postoje a jednání, lidské hříchy, nýbrž také mocnosti zla, Satan a říše temnoty. Vykoupení přichází jedině a pouze skrze Ježíše, jeho vtělení, jeho smrt, jeho zmrtvýchvstání. Je důležité ukázat, že přitom nejde pouze o čistě vnitrosvětské změny (např. smíření se sebou samým nebo s bližními, změny ve společnosti atd.), nýbrž že se zde rozhoduje mezi věčným společenstvím s Bohem a existencí daleko od Boha (nebe a peklo), a to "teď" a "tady". Je třeba skrze osobní rozhodnutí přijmout Ježíše jako svého Pána a Vykupitele. Čin Ježíšovy lásky na kříži nám měl dát možnost uvědomit si, co pro nás Ježíš vykonal, aby nám umožnil záchranu. Při semináři nemůžeme poskytnout úplný výklad kříže. To však neznamená, že se budeme vyhýbat o něm mluvit: Jsme spaseni, protože Ježíš zemřel na kříži, protože pro nás vylil svoji krev. On byl obětí za naše hříchy. Kdyby nezemřel a nevstal z mrtvých, nemohli bychom obdržet účast na věčném životě. Při pokusech udělat z křesťanství něco srozumitelného, přijatelného, někdy o Ježíši a jeho poslání mluvíme způsobem, jež obchází "bláznovství kříže". Pavel však říká: "Slovo o kříži je těm, kteří spějí k záhubě, bláznovstvím, nám však, kteří jsme spaseni, je Boží mocí" (1 K 1,18).

Téma "vykoupení" je rozhodující pro celý seminář, protože nám staví před oči jádro celého křesťanství (1 K 15,1-4). Některé semináře by bylo třeba právě v této oblasti doplnit. Při této přednášce jde spíše o objektivní pohled na vykoupení - měli bychom tedy méně mluvit o sobě. To znamená, že témata jako osobní hřích, vnitřní uzdravení, smíření, zpověď apod. by zde měla být spíše ponechána stranou. Naší osobní odpovědí (subjektivní stránka vykoupení) se bude zabývat až 4. téma.

Tato základní zvěst by měla být zprostředkována velmi prostě a jednoduše. Výpovědi mohou být osvětlovány příběhy a příklady; k odůvodnění jsou však nejpodstatnější biblické citáty.

3. Nový život - život v Duchu svatém

Zde je důležité pořadí témat. Dříve než jsou účastníci vyzváni k rozhodnutí se pro Ježíše a k odvrácení se od hříchu, má jim být jasné, čím je Bůh obdarovává, jestliže s ním žijí. Otec poslal Ježíše, aby skrze něj každý mohl přijmout nový život. Bůh daruje Ducha svatého, aby v nás tento nový život působil

* jistotu Boží lásky

* jistotu Božího odpuštění

* uzdravení našeho životního příběhu a minulosti

* proměněný život (ovoce Ducha)

* dary Ducha, abychom mohli Bohu sloužit (charismata)

* uvolnění cest, kterými nás Bůh obdarovává svojí milostí: modlitba, Písmo svaté, svátosti, bratrské společenství

* Boží živou přítomnost v našem životě

Toto téma lze také pojmout jako povolání k účasti na Božím životě a darech, jako svědectví o plnosti Božího života a o reálnosti jeho nabídky. Srdcem setkání by mohlo(a) být osobní svědectví o ovoci modlitby za vylití Ducha (křtu v Duchu) v osobním životě a v životě společenství.

4. Rozhodnutí se pro Ježíše - odvrat od hříchu

Aby bylo možné přijmout život, který Bůh nabízí, je nutná změna a nová orientace našeho života: odvrátit se od všeho, co nás od Boha dělí, a přijmout Ježíše jako svého Pána a Vykupitele. Jde zde o odvrat od hříchu a přijetí Božího odpuštění. Při přednášce je důležité hříchy konkrétně pojmenovat (falešné hodnoty a priority, modly a bůžci, nesmířlivost, lež, krádeže, sebeodmítání, hříchy v oblasti sexuality, okultní praktiky atd.) a probudit ochotu své hříchy vyznat a způsobené bezpráví (pokud je to možné) napravit.

Teprve při tomto setkání je hlavním tématem naše vlastní jednání! Doposud bylo v centru jednání Boží, nyní jde o naši odpověď, o naše "ano" k němu. Pokud již příští setkání následuje možnost modlitby s prosbou za vylití Ducha, budou zde ještě naznačeny různé možnosti, jaké konkrétní formy toto naše "ano" může nabýt a také budou zmíněny některé praktické rady k přípravě na tuto modlitbu. Jinak to může být samostatným tématem příštího týdne.

Účastníci mají být vedeni k tomu, aby při tom naslouchali Bohu, neboť Duch svatý je tím, kdo odkrývá hříchy (J 16,8). Bůh nám takto chce ukázat ty rozhodující body a oblasti. Proto je velkou pomocí, jestliže bezprostředně po přednášce necháme prostor pro ztišení, později také k osobním rozhovorům a zpovědi.

5. Modlitba za vylití Ducha (naplnění Duchem, křest v Duchu)

Měli bychom nabídnout konkrétní možnost přijmout Ježíše jako Pána a prosit o naplnění Duchem svatým. Měla by být dána možnost modlit se s každým z účastníků jednotlivě. Účastníci se k této modlitbě musí rozhodnout svobodně a musí vědět, že bude možné, aby se za ně někdo modlil i později (během semináře nebo i po). Hlavní prvky této modlitby mohou být:

* dotyčný vyzná své osobní rozhodnutí se pro Ježíše

* během vkládání rukou se za něj modlíme a prosíme o naplnění Duchem

* prosíme Boha o konkrétní dary Ducha, např. dar modlitby v jazycích

* pokud však ještě zůstávají nějaké zábrany a překážky jako hřích, zranění, strach, musí být napřed v modlitbě odstraněny

Konkrétní možností je, že po chválách a krátkém úvodním slovu (kdy je možné poskytnout ještě nějaké konkrétní rady a povzbuzení co se týče otevření se modlitbě v jazycích a k průběhu vlastní modlitby za vylití), případně po společné obnově křestních slibů nebo i společné modlitbě za osvobození (např. podle obřadů katechumenátu) a společné prosbě o vylití Ducha se vždy dva spolupracovníci modlí za jednotlivé účastníky (podle situace i ve vedlejších místnostech). Je třeba si pro tuto modlitbu vyhradit dostatek času, aniž bychom ovšem z kohokoli cokoli "ždímali" (např. dar modlitby v jazycích; necitlivost v této oblasti často způsobí hluboká zranění a blok vůči přijetí tohoto daru). Ačkoli tedy výsledek modlitby není závislý na její délce, i přesto je zde třeba dobré duchovní citlivosti, abychom počínajícímu duchovnímu procesu nechali prostor k rozvinutí se a na druhé straně, aby nic nebylo znásilňováno lidským nátlakem. Ostatní účastníci zatím zůstanou společně v tiché modlitbě klanění a chvály.

Na závěr je vhodné ještě poskytnout nějaké impulsy pro dobu po této modlitbě za vylití (třeba i písemně): otázka pocitů a různých druhů zkušenosti při modlitbě, co s přicházejícími pochybnostmi a útoky Zlého, co s nově darovanou (nedarovanou) modlitbou v jazycích, věrné setrvávání v osobní modlitbě a chvále, vyváženost ve svědectví... (srv. např. přílohu A 5 ze semináře N. Baumerta Nový život v Duchu svatém; viz V. oddíl »).

6. Základy učednictví

Jak bude pokračovat můj život po tom, co jsem přijal Ježíše jako svého Pána? Jak jej mohu následovat? Měly by zde být velmi prakticky a na základě živých svědectví předestřeny základy života Kristova učedníka:

* poslušnost, naslouchání Bohu

* modlitba, denní tichá chvíle

* kontakt s Písmem svatým a živou naukou

* společenství

* služba a svědectví

To vše jako prostor plodného zrání přijatých darů a ovoce.

7. Duchovní růst a služba

Život s Bohem je proces, cesta. S odevzdáním našeho života Ježíši a se křtem v Duchu nejsou vyřešeny všechny problémy. Musíme se učit záležitosti ve všech životních oblastech, osobní problémy i nové životní situace vždy řešit s Bohem.

Zde je také třeba objasnit, že rozhodnutí se pro Ježíše je zároveň rozhodnutím se pro závazné společenství s bratřími a sestrami v místní církvi. K tomu zde musí být nabídnuty konkrétní možnosti (malá společenství, základní skupiny, biblické a modlitební skupiny, duchovní doprovázení, konkrétní služby ve farnosti apod.). Tímto začleněním do nějakého závazného společenství uvnitř místní církve (farní obce, komunity) lidé obdrží pomoc, kterou potřebují k růstu (společenství modlitby a liturgie, biblickou nauku, pastorační a duchovní péči a radu, bratrskou a sesterskou lásku, další prohlubující literaturu). Tak budou postupně uschopňováni ke svědectví a službě Bohu (srv. Sk 2,41-47).

To vše s nově probuzenou touhou po plnosti Kristovy slávy a nadějí na "nové nebe, novou zemi a nový Jeruzalém" (Zj 21,1n; srv. 22,17.20). I tato dimenze živého očekávání Kristova příchodu ve slávě, jež se zrodilo z živého zakoušení jeho přítomnosti zde a nyní, by se tedy měla skrze seminář nakonec také stát nedílnou součástí obnoveného křesťanského života. Rostu-li totiž, musím vědět kam!

Prohlubovací témata

Ještě před zahájením semináře se mohou konat 1 až 2 přípravná setkání, kde může být v kostce vylíčeno jádro křesťanského poselství, krátce popsán vnitřní proces a vnější průběh semináře i podmínky účasti, sdělena některá svědectví dřívějších účastníků a dána možnost závazně se rozhodnout pro účast na semináři. Tato setkání také slouží k odstranění různých nedorozumění (je zde tedy vhodný prostor pro dotazy - třeba v malých skupinách), k seznámení se se společenstvím, kde seminář probíhá a k získání přehledu, kolik bude k jeho vedení třeba spolupracovníků. Může zde také být s velkým užitkem zařazen jakýsi 0. týden s tématem osobní modlitby, naslouchání a rozjímání biblických textů.

Po semináři (nebo někdy jako součást delšího semináře) mohou být nabídnuta další témata, jako:

* rozpoznání Boží vůle, jak se zachovávat vůči hříchu a pokušení,

* vnitřní uzdravení, duchovní boj, církev, společenství svatých, svátosti,

* společenství, povolání, charismata, evangelizace a zodpovědnost křesťanů za svět...

IV. část publikace


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump