Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Milý Barabáši, Ježíš tě zachránil

01.06.2001, autor: Francesco Armanti, kategorie: Ukázky z knih
Milý Barabáši,

o tvé úloze v Ježíšově procesu jsem musel vždycky mocpřemýšlet,protože na rozdíl od ostatních postav zůstáváš hodně tajemný.

Nezáleží mi na historických a apologetických bádáních otvéskutečné existenci. I kdybys byl vymyšlený, tvá úloha vJežíšověprocesu by nám měla mnoho co říci.

Máš krásné jméno: je odvozeno z aramejského Bar-Abbas a znamená"syn otce". Zvláštní shoda s jménem Ježíše, před nímž tibyladána přednost o velikonočních svátcích a který byl nazýván"BožíSyn". Uvažovat o tvém jménu není ztracený čas, protože ty,žid,víš velmi dobře, že v tvé kultuře jméno osoby vyjadřujejejíhistorii, její rodinu, její vztah k Bohu, její povahu.

Milý Barabáši, pro svůj národ jsi byl disidentem, partyzánem, někým, kdo bojoval proti nadvládě Římanů. Byl jsiprakticky"mesiášem", na kterého židé čekali a který jim mělvrátit jejichsvobodu a důstojnost. Pro stávající moc, pro Řím,představovanýPonciem Pilátem, jsi byl jen teroristou, štváčem,zbojníkem.Spravedlivě jsi bojoval za důstojnost svého národa, zajehosvobodu, za jeho práva, jako to dělají mnozí ještě dnes.Nenípravda, že dnes vymizelo otroctví: ve světě je ještě mnoholidí,kterým je otevřeně nebo skrytě upíráno každé právo. Takéonimají své "Barabáše", své vůdce. Ale víš, v čem je chyba?Vpojetí spásy a svobody.

Tys chtěl osvobodit Židy z římského otroctví, Ježíš zotroctví hříchu. Tys chtěl vrátit svému národu důstojnostsociálními apolitickými právy, Ježíš ji vrátil celé lidskéosobě, protože jívrátil její přirozenost Božího dítětepovolaného k svobodě a kespáse. Tys vzal na sebe věc židovskéholidu, Ježíš věc celéholidstva. Ty jsi pro boj a "spásu"potřeboval žít, Ježíš musel zlásky a dobrovolně zemřít. Ty jsibyl jako všichni synem Božím,ale Ježíš je Bůh na zemi, který sezapojil do dějin, vtělil se astal se hříchem za nás všechny, iza tebe.

A tobě byla dána přednost před Ježíšem, pravým Mesiášem,kterého člověk neuměl poznat!

Milý Barabáši, nevím, jestli jsi znal Ježíše a jestlij si schválil záměnu, pro kterou se lid rozhodl. Jenom vím, žeještědnes si mnozí volí někoho a něco jiného než lásku aspásu,kterou jim nabízí Ježíš.

Víš, kdo jsou ti dnešní "noví Barabášové", za které je vyměňován Ježíš Nazaretský? Peníze, úspěch, sex, moc,lhostejnost,vykořisťování chudých zemí pro snadné a nepoctivéobohacení,droga ...

Dovol mi jednu zvědavou otázku. Když Pilát zvolal: "Koho chcete,abych vám propustil: Barabáše nebo Ježíše?", proč křičeldav:"Na smrt s tímhle, a propusť nám Barabáše", ale nikdonevysloviljméno Ježíšovo? Je možné, že tam byli přítomni jentvojipřátelé? Ježíš byl přece neobyčejně známý a měl mnohostoupencůa učedníků! Kam se poděli?

Historik Joseph Blinzr poznamenává: "Jestliže jsou evangelia opravdu volným výtvorem obce, zůstává vážný problém,proč nenízpráva o nějakém příznivém stanovisku k Ježíšovialespoň zestrany jedné skupiny lidu." A jemu přisvědčuje BenCholin:"Barabášovi stoupenci zůstávají odvážně po boku svéhodruha vhodině nebezpečí. Ježíšovi stoupenci, kterých bylo přecemnoho,se neodvažují udělat něco podobného." Je to zbytečné,Ježíšovije určeno, aby zůstal sám, protože toto je cena zajehoposelství, za jeho evangelium, třebaže je to nepochopitelnéprologiku světa."

Také nám křesťanům je určeno, abychom byli sami ve světě,avšak silní Ježíšovými slovy: "Nedělejte si starosti, já budu svámiaž do konce." A toto je naše velká a krásná zpráva,našeevangelium.

Milý Barabáši, rád zakončím tento dopis slovy velkého básníka a hlubokého muže modlitby Chalíla Džibrána, protože setýkajíprávě ukřižovaného Ježíše, kterému vděčíš za svobodu ataké zaspásu.

"Ježíši ukřižovaný, s jakou bolestí hledíš z hory Kalvárie na smutný průvod věků, slyšíš vřavu neznámých národů a chápešsnyVěčnosti ... Na kříži máš větší slávu a větší důstojnostnežtisíc králů sedících na tisíci trůnech v tisíci říších ...

Ty jsi ve smrtelné agónii mocnější než tisíc generálů v tisíci válkách ...

Nehledě k svým bolestem jsi slavnější než jaro se svými květy ...

Nehledě k svému utrpení jsi odvážnější ve svém mlčení nežandělé,kteří pláčou v nebi ...

Před tím, kdo tě bičuje, jsi pevnější než skalnatá hora.

Tvá trnová koruna je zářivější a vznešenější nežkorunaBahranova... Hřeby, které ti probodávají ruce, jsoukrásnějšínež Jupiterovo žezlo ...

Krůpěje krve na tvých nohou jsou skvělejší než Ištartina koruna.

Odpusť slabým, kteří tě dnes oplakávají, protože neumějíplakatsami nad sebou ...

Odpusť jim, protože nevědí, že svou smrtí jsi zahubil smrtavrátil jsi život mrtvým ...

Odpusť jim, protože nevědí, že tvá síla ještě čeká na ně ...

Odpusť jim, protože nevědí, že každý den je tvým velkým dnem."

----------

Z knihy F. Armantiho Otevřené dopisy, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Ukázka uveřejněna se souhlasem vydavatele


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump