Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Občanské sdružení Effatha - stanovy

01.01.2002, autor: Občanské sdružení Effatha, kategorie: Sdružení Effatha
1. Název

Název občanského sdružení zní: "Občanské sdružení Effatha Praha" (dále jen Effatha).

2. Sídlo

Effatha sídlí na adrese: Kolejní 4, Praha 6, 16000

3. Právní postavení

Effatha je občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

4. Náplň

Náplní Effatha je:

- osvěta v oblasti křesťanské etiky, kultury a humanismu

- podílet se na organizování vzdělávacích kurzů, seminářů, akcí náboženského charakteru jako jsou různé formy duchovních cvičení, setkávání, konferencí, případně je samostatně organizovat

- využívání, event. provozování moderních komunikačních prostředků k naplnění poslání sdružení, např. různé bulletiny, zpravodaje, informační letáky, magazíny, informační magnetofonové a video kazety, internetová stránka apod.

5. Členství

a) vznik

Každý zájemce o členství ve sdružení Effatha podá písemnou přihlášku radě. Ta ji na nejbližším jednání projedná a s výsledkem seznámí zájemce. Členství vzniká rozhodnutím o přijetí člena.

b)

Členství zaniká oznámením člena o jeho vystoupení, smrtí člena, přičemž členství nepřechází a není předmětem řízení o dědictví, nebo vyloučením

c) Vyloučit člena Effatha je možné rozhodnutím rady na jejím zasedání tehdy, pokud úmysl vylučovaného člena je proti úmyslu sdružení.

b>6. Organizace

a) V čele Effatha je předseda, který je oprávněn jednat jménem sdružení. Předseda je volen radou na základě návrhu kteréhokoli z členů Effatha. Funkční období je tříleté. V případě rezignace se tato podává radě.

b) Výkonným orgánem Effatha je rada, která má nejméně tři členy. Rada je volena obecným sněmem (viz bod 6d). Způsob volby upravuje volební řád. Funkční období rady je tříleté. Pro zajištění konkrétních projektů rada může jmenovat jednotlivé pracovní týmy, které jsou jí přímo odpovědny. Členové pracovních týmů nejsou vázáni na členství v Effatha.

c) Předseda jmenuje a odvolává sekretáře, který zabezpečuje hospodaření a administrativu a který je mu odpovědný.

d) Obecný sněm je shromáždění členů, které je svoláváno nejméně jednou do roka. Obecný sněm schvaluje výroční zprávu a zprávu o hospodaření. Obecný sněm má pravomoc měnit stanovy Effatha a rozhodnout o rozpuštění sdružení.

7. Hospodaření sdružení

a) Effatha je neziskovou právnickou osobou.

b) Hlavními zdroji příjmů Effatha jsou příspěvky a dary na provoz, dále příspěvky a dary na zajištění konkrétních projektů a akcí.

c) Ke každému samostatnému projektu nebo akci je vytvářen samostatný rozpočet a provedeno vyúčtování.

d) Sekretář, který je podle bodu 6c Stanov odpovědný za hospodaření, podává průběžné informace o hospodaření předsedovi i radě.

8. Další ustanovení

Effatha se řídí platnými normami práva České republiky.

V Praze dne 7. června 2000

Za přípravný výbor:

Radek Novák

Alena Gollová

Michael Špilar

Tyto stanovy byly registrovány na Ministerstvu vnitra ČR dne 20.06.2000.

Předseda: Michael Špilar

Sekretář: Radek Novák


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump