Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Přehled dostupných seminářů

06.03.2002, autor: kol. aut., kategorie: Semináře „Život v Duchu“
IV. oddíl publikace

1. Semináře typu "Život v Duchu"

Life in the Spirit Seminar (originální vydání, katolická verze)

Autor: The Word of God Community, Ann Arbor 1979

Trvání: 1 - 2 přípravná setkání, 7 týdnů

Témata: 1. Boží láska

2. Vykoupení

3. Nový život

4. Jak přijmout Boží dar

5. Modlitba za křest v Duchu svatém

6. Růst

7. Proměna v Krista

Cíle: osobní vztah k Ježíši Kristu

křest v Duchu svatém

začlenění do společenství

Materiál: Příručka pro vedoucí - skoro polovina je věnována přípravě spolupracovníků a vysvětlení vnitřního procesu semináře (velmi inspirující i pro jiné semináře), pak jsou podrobně probrány jednotlivé týdny semináře (cíl, pokyny pro průběh setkání vedoucích i setkání seminárního a malých skupin, stručné i podrobné schéma katecheze a obšírné pokyny pro referenta).

Sešit pro účastníky - stručné pokyny k modlitbě s Písmem a k další četbě Písma, na každý den je vybrán krátký text z vysvětlujícím uvedením, pro každý týden je doporučena průběžná četba Písma jako příprava na další týden, u některých týdnů je navíc text shrnující příslušnou katechezi (podmínky účasti po 1. týdnu, příprava na křest v Duchu 4. týden, pokyny pro období po modlitbě za vylití 5. týden, základy učednictví 6. týden), v příloze jsou uvedeny základní modlitby, dvě pojednání o modlitbě v jazycích a pokyny pro čas po semináři (v německém vydání).

Poznámky: - evangelizační zaměření, omezení na základní poselství, lehce srozumitelné

* pro poměrně široký okruh účastníků, kteří jsou všichni směrováni k modlitbě za vylití Duch

* velmi dobře (pastoračně i teologicky) vysvětlen pojem křest v Duchu svatém (3. týden), dar jazyků a průběh modlitby za vylití Ducha (5. týden)

* praktické metodické rozpracování a příprava spolupracovníků

Dostupnost: Anglická a německá verze jsou k dostání na adrese:

Bücher im Dienst der Erneuerung

Bei der Jakobskirche 2

D-8900 Augsburg

Tel. 0821*514816 . Fax 0821*151245

Seminář Život v Duchu (Africké vydání)

Autor: P. Ernst Sievers, WV, Ghana 1985

Trvání: 1 přípravné setkání, 8 týdnů

Témata: 1. Bůh tě miluje zcela osobně

2. Ježíš tě spasí a vysvobodí

3. Ježíš je Pánem tvého života

* Kající bohoslužba

4. Ježíš tě povolává za svého učedníka

5. Ježíš tě naplňuje svým svatým Duchem

6. Duch svatý ti dává dary a milosti

* Modlitba za nové vylití Ducha svatého

7. Duch svatý tě včleňuje do Těla Kristova

8. Ježíšův Duch ti dává schopnost nést ovoce

* Bohoslužba rozeslání

Cíle: osobní vztah k Ježíši

nové, hlubší vylití Ducha (křest v Duchu)

poslání ke službě v závazném společenství

trvalý život z Ducha: v denním společenství s Bohem

s bratřími a sestrami

plodný ve službě druhým

hluboce zaměřený k církvi

Materiál: Příručka pro vedoucí - podrobné pokyny k provedení semináře, praktické směrnice k jednotlivým týdnům (schůzka seminárního týmu, práce v malých skupinách, doslovně uvedený vzor katecheze), podrobný popis tří zvláštních bohoslužeb (cenné impulsy hlavně k modlitbě za vylití Ducha) a pokyny k pokračování po semináři.

Pomoc v modlitbě pro účastníky - krátké a velmi prosté pokyny k denní tiché chvíli, slovo z Písma a krátké uvedení pro každý týden, úryvek z Písma s uvedením na každý den a na závěr text modlitby odevzdání se do služba Pánu a text rozeslání.

Poznámky: - základní poselství, ale zdůraznění pověření a poslání ke službě

* dosti náročné podmínky pro účast na semináři (kromě podmínek běžných i jinde: pravidelné úsilí o život z evangelia, pravidelná účast na bohoslužbách - křesťanská praxe, delší začlenění do modlitebního společenství - alespoň 6 měsíců apod.)

* vhodný jako uvedení do "srdce" charismatické obnovy pro toho, kdo již delší dobu křesťansky žije a touží po hlubším vztahu a vybavení ke službě, nebo pro sžité společenství, které chce vstoupit na cestu služby

* velmi podrobné (až polopatické) pokyny k přípravě semináře, obzvlášť k bohoslužbám a k modlitbě za vylití (dáno prostředím vzniku)

* poměrně menší nároky na zkušenost pomocníků

Dostupnost: Český překlad obou sešitů dostupný na adrese:

Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském

Thákurova 3

CZ 160 00 Praha 6

tel. 02-20181754 / 20181558

Abyste přinášeli ovoce (Úvod do Obnovy v Duchu svatém)

Autor: P. Philippe, OSB, Paris 1982

Trvání: 1 informační setkání, 7 týdnů

Témata: První etapa - Duch sv. nám zjevuje Ježíše

1. Věřím v Ježíše jako Vykupitele

2. Věřím v Ježíše jako Pána a cestu k Otci

Druhá etapa - Duch sv. nás skrze uzdravení vede k obrácení

3. Obrácení a uzdravení

4. Modlitba za vnitřní uzdravení a pokání

Třetí etapa - Duch sv. poslaný od Otce skrze Syna

5. Naplnění Duchem svatým

6. Křesťanské společenství jako dar Ducha

7. Život a růst v Duchu svatém

Cíle:

"uvést do hnutí Obnovy v Duchu svatém"

seznámit se se základními kroky k živému křesťanství

vytvořit prostor pro otevření se "milosti obnovy" (také skrze modlitbu za vnitřní uzdravení) a dát možnost (ke konci semináře nebo i později) modlitby za "uvolnění Ducha svatého"

Materiál: Sešit obsahující krátký popis týdenních setkání a úkolu animátorů, velmi dlouhé (13 stran) informace o Obnově v Duchu svatém a pokyny k jednotlivým týdnům (podrobné pokyny k přednášce, postavené na mnoha biblických místech a stručné podněty k prožívání týdne včetně doporučených míst z Písma na každý den). Jako dodatek je připojeno úvodní slovo pro nově přicházející.

Poznámky:

* velmi široký obsah i rozsah katechetické části

* slouží jako uvedení do nějaké skupiny Obnovy

* nevede přímo k nějakým krokům rozhodnutí

* výborné rozpracování některých témat (uzdravení, naplnění Duchem, charismata, charismatické modlitební setkání)

* vhodné i jako inspirace pro jiné semináře

* nutná větší zkušenost moderátora (málo praktických pokynů)

* tím vším se značně vymyká z běžné formy těchto seminářů

Dostupnost: V Pastoračním středisku je k dispozici na disketě.

Svým důrazem na otevření se svobodnému působení Ducha svatého se do této kategorie může řadit také osmidenní seminář Obnovte se v Duchu od P. Meinharda Gyra (viz níže) a především "seminář života z víry" Nový život v Duchu svatém od P. Norberta Baumerta:

Nový život v Duchu svatém (Seminář života z víry)

Autor: P. Norbert Baumert, SJ, Frankfurt n. M. 1986

Trvání: 7 týdnů

Témata: 1. Bůh je zde - Ježíšova přítomnost v Duchu svatém

2. Bůh ke mně říká své ano - vykoupení a uzdravení

3. Bůh mě povolává do svého života - povolání být Božím dítětem

4. Bůh na mně čeká - obrácení a odpověď víry

5. Bůh žije ve mně - Duch jako dar

6. Bůh mě proměňuje - růst v duchovním životě

7. Bůh mě posílá - dary Ducha a jejich sdílení

Cíle:

první nebo prohloubené rozhodnutí se pro Boha

eventuální modlitba za naplnění Duchem a jeho dary nebo jiný krok, který ode mne Bůh nyní očekává

Materiál: Sešit s impulsy pro vedoucí semináře - stručný úvod a pak praktické pokyny k jednotlivým týdnům (otázky k rozhovoru v malých skupinách, pokyny ke katechezi, setkání a osobnímu kontaktu s účastníky - zvlášť cenné a odkazy na autorovu knihu Dary Ducha Ježíšova - DDJ; najdeme zde také podnětné impulsy k modlitbě za vylití - 6. týden). Nakonec 7 příloh (Písmo, Boží láska, chvála, uzdravení vzpomínek, základní prvky modlitby za uzdravení, kritéria rozlišování, hledání Boží vůle).

Sešit pro účastníky - pokyny k práci s Písmem a k osobní modlitbě, u jednotlivých týdnů stručná katecheze s odkazy na přílohy a DDJ, slovo a žalm týdne a na jednotlivé dny vybrané hlavní texty z Písma s uvedením, navíc výběrové texty z Písma a doplňková doporučená četba z DDJ (velmi vhodně vybrané úryvky s doplňkovým poučením či svědectvím). Na závěr opět 7 příloh (četba Písma, modlitba za vnitřní uzdravení, Ježíš a Duch svatý, Maria, cesta po semináři, rozlišování a ovoce, chvála).

Doprovodná četba - N. Baumert: Dary Ducha Ježíšova

Poznámky:

* omezení na základní katechezi

* pro široký okruh účastníků, dobře použitelné i pro farnost, pro zachycení hledajících, pro první uvedení do společenství a jako jakýsi katechumenát pokřtěných (nebo i závěr řádného katechumenátu); autor dokonce připouští možnost, že by si někdo mohl seminář procházet soukromě, bez společenství (i když účast ve společenství velmi doporučuje)

* zároveň však možnost s těmi, kteří tomu jsou otevřeni, směřovat přímo k modlitbě za nové vylití Ducha a jeho darů

* velmi ohleduplný způsob doprovázení účastníků s velkým důrazem na respektování jejich svobody - každý má během semináře udělat ten a pouze ten krok směrem k Bohu, který je nyní pro něj aktuální (srv. 5. týden v sešitu pro účastníky)

* trochu "teologický" způsob vyjadřování

Dostupnost: Český překlad obou sešitů k dostání na adrese Pastoračního střediska Praha (DDJ se připravuje k vydání).

2. "Semináře víry"

Nový život v Duchu svatém - seminář víry pro farnost

Norbert Baumert SJ

Podrobnosti viz výše

Vydalo: Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském

Život pod vládou Kristovou - podklad pro seminář víry

Raniero Cantalamessa OFM Cap.

Pastoračně i exegeticky velmi fundovaný soubor katechezí k jednotlivým hlavním tématům života s Kristem vedoucí k hluboké obnově křtu a k novému životu z Božího Ducha. Sborník může sloužit k osobní meditaci, jako podklad pro seminář víry ve farnosti nebo hlubší doplnění nějakého semináře typu Život v Duchu (I. - VIII. kapitola), pro "farní misie", společné i osobní exercicie, jako doplnění nějakého prohlubovacího semináře (např. Rozněcuj plamen, jemuž odpovídají především kapitoly IX. - XIV.), materiál k samostatným katechezím ve společenství či při katechumenátu, ale i jako bohatý zdroj inspirace pro kazatele.

Seminář je strukturován na základě listu Římanům a je členěn do dvou částí: První, kerygmatická (tj. zvěstná) část, nám přibližuje Boží dílo uskutečněné v dějinách, druhá, parenetická (tj. napomínající, vyzývající) část, nám staví před oči to, co Bůh očekává od člověka jako odpověď. První část nám zvěstuje Krista jako dar, který má být ve víře přijat, druhá část nám ukazuje Krista jako vzor, který máme napodobovat a následovat obnovou svého života. (Tyto dvě části odpovídají v oddíle C zmiňovaným dvěma částem seminářů Život v Duchu.) Celek tak (ze svého středu, jímž je kapitola o modlitbě) vede k hluboké syntéze mystického a asketického rozměru křesťanského života.

Jednotlivá témata semináře:

I. část: Radostná zvěst o Boží lásce, Tajemství bezbožnosti, Ospravedlnění skrze víru, Meditace o utrpení Kristově, Kristovo zmrtvýchvstání jako zdroj naší naděje, Tajemství Božího utrpení, Osvobození od hříchu, Duch svatý jako princip nové smlouvy.

Centrum: Modlitba "v Duchu"

II. část: Křesťanská láska, Pokora jako snaha o pravdu, Pokora z lásky, Poslušnost vůči Bohu v křesťanském životě, Křesťanská čistota.

V příloze jsou pak uvedeny praktické pokyny pro přípravu některých bohoslužeb při exerciciích či semináři.

Vydalo: Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1994, 2. vydání Karmelitánské nakladatelství, Praha 1999.

Obnovte se v duchu - osmidenní seminář duchovní obnovy

Gyr Meinhard SJ

Pomůcka nabízející podněty ke strávení několika dní v tichu a naslouchání; seminář se snaží vytvořit jakýsi "most" mezi semináři Život v Duchu a ignaciánskými exerciciemi. Pro každý den jsou zde nabídnuty tři texty: dvě rozjímání a jedna úvaha podrobněji rozvíjející denní téma.

Jednotlivá témata: Z lásky - pro lásku, Milujte se - jako já jsem miloval vás, Pomíjivé a nepomíjivé, Bludné cesty, Bůh na cestě k člověku, Odevzdání a křest Duchem, Dary milosti, Chvála

V dodatku pak najdeme některá doplňující témata - texty o adoraci, Marii, rozlišování a některých charismatech.

Nenajdeme zde nějaké nové či hlubší pohledy na život v Duchu svatém, ani zde nenarazíme na nějaké praktické návody, jak rozjímaná témata integrovat do života. Avšak texty velmi citlivě vedou k odevzdání se svobodnému působení Ducha v jednotlivci i ve společenství, a tak nám mohou být dobrou doprovodnou pomůckou při vedení různých seminářů Obnovy. Ten, kdo se nově vydává nebo touží vydat se na cestu s Pánem zde pak jistě nalezne cenné uvedení do velmi konkrétního a živého ignaciánského způsobu vnitřní modlitby a do základních témat duchovního života.

Vydalo: Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1994

Zůstaňte ve mně a já ve vás - seminář duchovní obnovy

Tomislav Ivančič

Přepis přednášek ze semináře P. Ivančiče v Olomouci. Vhodné jako inspirace pro nějaký seminář víry.

Vydalo: Nakladatelství Matice cyrilometodějská, Olomouc 1991; připravuje se překlad semináře prof. Ivančiče: Setkání s živým Bohem.

Život ze síly Božího Ducha - Duchovní seminář č. 1

Otto Knoch

Tento seminář je první z řady "duchovních seminářů" pasovského novozákonníka prof. Otto Knocha. Je vhodný jako seminář víry pro farnost či širší společenství. Najdeme zde hluboký biblický základ i žitou praxi modlitby. Seminář trvá 7 týdnů. Každý týden obsahuje krátký úvod a texty z Písma s komentářem na každý den.

Vydalo: Biskupské pastorační středisko Passau. Český překlad zatím pouze na disketě v Pastoračním středisku Praha.

Nově s Bohem - seminář duchovní obnovy farnosti a evangelizace

Heribert Mühlen

Devítitýdenní "věroučný seminář" s podtitulem "Učíme se křesťansky žít a vydávat svědectví" čerpající ze zkušenosti různých obnovných hnutí zaměřený na obnovu farní obce s velkým důrazem na široce pojatou katechezi. První seminář ve farnosti má být určen vybranému okruhu účastníků, ale vposledku je pak proces, který tím má být vyvolán, v soustředných kruzích zaměřen k obnově celé farní obce (a to podle určitého pastoračního plánu řízeného farářem). Na rozdíl od seminářů typu Život v Duchu se tedy zde nevnáší určité specifické dary jednoho z proudů v církvi do celku místní církve, ale je zde snaha podchytit právě tento celek, otevřít jej obecnému působení Ducha svatého a vytvořit tak prostor pro jeho specifické působení skrze různá společenství, hnutí apod. Heribert Mühlen toto vše nepovažuje za součást světového proudu dnešní Charismatické obnovy, ale za jakousi všeobecnou "duchovní obnovu farních obcí" (k tomu srv. oddíly A / 1; 3; 6 této příručky).

První část (Modlitba a očekávání) obsahuje velmi podrobně a teologicky přesně zpracované podněty pro účastníky na každý den týdne (většinou kolem 4 stran), a to vždy ve 3 krocích: 1. Co obsahuje biblický text?

2. Jaký je význam textu pro mne?

3. Co mám dělat?

Druhá část (Nauka a povzbuzení), obsahující teologické a pastorační doplňky, slouží k orientaci pro vedoucí nebo k prohloubení při opakovaném propracovávání semináře. Při společných týdenních setkáních je důraz na skupinovou práci (úvod vedoucího k příštímu týdnu je velmi krátký).

Obsahově slouží první tři týdny zamyšlení nad osobním vztahem k Bohu a ústí do "slavnosti smíření" (čtvrtý týden). Další tři týdny chtějí uvádět do hlubšího chápání Ježíše Krista a jeho církve, a to z pohledu základního poslání evangelizace. Tato část připravuje na liturgickou slavnost "liturgie obrácení" v osmém týdnu (prohloubení rozhodnutí víry, nové přijetí svátostných milostí a daru Ducha).

Témata jednotlivých týdnů: Zkušenost smyslu života ve společenství, Setkání s živým Bohem, Osvobození a uzdravení, Slavnost smíření, Ježíš Kristus - jediný Boží svědek, Církev jako prostor Ducha, "Budete mými svědky", Slavení kající liturgie, Výhled

V úvodu je seminář srovnáván a začleňován s procesem křesťanské iniciace a je přiřazen k jejímu poslednímu období - mystagogii - s poznámkou, že obsahuje také prvky z předchozích tří období. Je zde také vyložen pojem "nové evangelizace" a na ní navazující "evangelizační pastoraci v soustředných kruzích".

Svým obsahem i rozsahem může tento seminář posloužit jako pastorační pomůcka pro faráře či jiné pastorační pracovníky, jako podklad pro zpracování jednotlivých katechezí k nějakému semináři Život v Duchu nebo ke katechumenátu, jako prostředek k prohloubení základní zkušenosti s Duchem a k jejímu zasazení do širšího naukového celku nebo i k přípravě pastoračních a evangelizačních spolupracovníků faráře. Je tedy spíše součástí určité pastorační strategie či metody, méně pak pomůckou k přípravě na základní otevření se novému vylití Ducha svatého ve smyslu seminářů Život v Duchu.

Vydalo: Nakladatelství Matice cyrilometodějská, Olomouc 1993

3. "Prohlubovací semináře"

Rozněcuj plamen - seminář prohlubující život v Duchu svatém

Glory of God Community - ICPE, Malta

"Účelem tohoto semináře je, aby ti, kdo byli pokřtěni v Duchu svatém, dále duchovně rostli a zráli na cestě s Pánem."

Sešit poskytuje základní schéma katechezí, otázky k rozhovoru v malých skupinách, úryvky z Písma s krátkým uvedením na každý den a seznam literatury rozvíjející dané téma. Seminář trvá 8 týdnů, jednotlivá témata, která na sebe přímo nenavazují, lze však použít i samostatně (i mimo okruh CHO) nebo některá naopak rozšířit na více týdnů (o Písmu, o modlitbě apod.).

Témata jednotlivých týdnů jsou:

1. Modlitba

2. Jak poznávat slovo Boží

3. Rozlišování Božího vedení

4. Boj proti pokušením

5. Křesťanská láska

6. Pokora

7. Sebeovládání v oblasti sexuality

8. Křesťanská poslušnost vůči Bohu

Seminář není náročný na vedení a organizaci, ale je zapotřebí zkušenějších referentů, kteří budou moci katecheze prokládat vlastními svědectvími a postoji. Je dobré, když i malé skupiny jsou animovány lidmi, kteří jsou schopni nejen řídit diskusi, ale i případně usměrnit a doplnit některé názory.

Vydalo: Pastoračním středisko při Arcibiskupství pražském

Povolání a věrnost - seminář prohlubující život v Duchu svatém

společenství od sv. Vojtěcha v Dejvicích

Seminář je určen nejen pro ty, kteří hledají svojí osobní cestu životem a své osobní povolání, ale i pro všechny, kteří již po své cestě delší dobu jdou a chtějí se na ní upevnit, případně přinést své vlastní svědectví ostatním. Vhodný pro mladší i starší, svobodné i žijící v manželství či řeholní komunitě. Volně navazuje na základní seminář Život v Duchu a prohlubuje je z hlediska hledání a žití konkrétního povolání člověka. Jednotlivé týdny na sebe organicky navazují.

Hlavní těžiště semináře bude různé (podle účastníků): může spočívat v "připravování půdy" (vnitřní uzdravení, vstupování do Božího pohledu a sebepřijetí), v obnoveném přijetí základního křesťanského povolání, ve vlastním procesu hledání zvláštního osobního povolání, nebo i v následném vrůstání do hloubky duchovního života a připravenosti ke službě.

Seminář je určen především k prožívání v modlitebním společenství, texty je však také možné použít jako podklad pro osobní rozjímání.

Témata jednotlivých týdnů jsou:

0. týden: Ztišení před Bohem - naslouchání Božímu volání

I. týden: Člověk jako Boží obraz - prostor Božího volání

II. týden: Spočinutí v Božím pohledu - uzdravující Boží slovo

Tichá adorace (vnitřní uzdravení)

III. týden: Dar celostné lásky - základní Boží volání

IV. týden: Tělo Kristovo - prostor zrání povolání

V. týden: "Tady jsem" - východisko osobního povolání

Bohoslužba s modlitbou za vnitřní svobodu

VI. týden: Rozlišování a volba - pravost povolání

VII. týden: Věrnost a růst - cíl a ztvárnění povolání

VIII. týden: Přetékající Boží láska - ovoce Božího volání

Závěrečná eucharistická bohoslužba

Součástí semináře jsou tyto materiály:

Sborník textů Povolání a věrnost (doprovodná četba k semináři - slouží jako podklady k přípravě katechezí; zároveň umožňuje účastníkům prohloubení a rozšíření témat jednotlivých týdnů)

Seminář prohlubující život v Duchu svatém Povolání a věrnost (sešit pro účastníky - poskytuje velmi stručné shrnutí jednotlivých katechezí, úryvky z Písma pro každodenní tichou chvíli s krátkými úvody a další podněty)

Impulsy pro vedoucí semináře Povolání a věrnost (sešit pro vedoucí - obsahuje základní rady k organizaci semináře, k duchovnímu doprovázení účastníků a k průběhu jednotlivých setkání a bohoslužeb; vhodné i k použití mimo seminář)

K provedení je třeba zkušenějších referentů a pomocníků, kteří jsou schopni určitého duchovního doprovázení účastníků.

Vydalo: Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském

Duchovní semináře 2. - 10.

(Modlitba v Božím Duchu, Chválit Boha v duchu žalmů, Proroci ... Nový zákon), autor Otto Knoch

Semináře jsou vhodné k prohloubení po základním semináři nebo jako biblické semináře pro farnost. Najdeme zde hluboký biblický základ i žitou praxi modlitby. Semináře trvají vždy 7 týdnů. Každý týden obsahuje krátký úvod a texty z Písma s komentářem na každý den.

Vydalo: Biskupské pastorační středisko Passau. Český překlad č. 2, 3, 10 zatím pouze na disketě v Pastoračním středisku Praha.

Leben in der Nachfolge - prohlubovací seminář Obnovy

Word of God Community - Ann Arbor

Toto německé vydání je překladem prohlubovacího semináře volně navazujícího na základní seminář Life in the Spirit.

K dostání na adrese: Bücher im Dienst der Erneuerung

Bei der Jakobskirche 2

D-8900 Augsburg

Tel. 0821-514816 . Fax 0821-151245

Kurs pro vedoucí buněk - pokračovací evangelizační seminář

farnost sv. Eustorgia Miláno (orig. USA)

Kurs prakticky uvádí do modelu evangelizace farnosti skrze malá závazná společenství (buňky).

K dispozici zatím pouze jako samizdat, informace v Pastoračním středisku.

Jak hlásat evangelium pokřtěným - pokračovací evangelizační kurs

José S. Prado Flores

Osmidílný kurs jednoho z vedoucích Evangelizace 2000, zakladatele několika evangelizačních škol, spolupracovníka P. Tardifa a Komunity sv. Jana Křtitele je určen lidem, kteří již prošli určitou základní duchovní formací a chtějí se velmi praktickým a jednoduchým způsobem seznámit se službou sdělování víry a osobně si přivlastnit a na praktických úkolech prověřit základní přístupy k evangelizaci.

Jednotlivá témata:

Čtyři nezbytné předpoklady evangelizátora, Kerygma a katecheze, Ježíšovo kerygma, Kerygma apoštolů, Plán spásy, Kerygma dnes, Tři osoby evanelizace, Obdržení síly

K dispozici zatím pouze jako samizdat, informace v Pastoračním středisku.

K dalšímu prohloubení lze také použít některá témata či přílohy ze seminářů uvedených pod č. 2: Nový život v Duchu svatém, Život pod vládou Kristovou a Nově s Bohem.

VI. oddíl publikace


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump