Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Přehled možných témat k prohloubení

07.03.2002, autor: kol. aut., kategorie: Semináře „Život v Duchu“
V. oddíl publikace

1. Důraz na "celostnost"

V listě Židům 6,1nn čteme: "Proto nezůstávejme již u toho, co je třeba o Kristu zvěstovat nejdříve, ale postupujme k celostnosti (teleiotés). Nevracejme se stále k základům o pokání z mrtvých skutků, o víře v Boha, k učení o křtech a vzkládání rukou, o vzkříšení mrtvých a o posledním soudu. To budeme dělat, když to Bůh dovolí."

Zdá se, že tento úryvek by mohl být lékem a ukazatelem směru pro mnohá modlitební společenství, která prožila nějaký seminář Život v Duchu (tj. "to, co je třeba o Kristu zvěstovat nejdříve"), ale pak se jakoby začala točit na místě a stále nově a nově se snažila "opravovat" již prožité "základy" (např. pomocí každoročního základního semináře pro tytéž účastníky). Nikdy vlastně nezískala odvahu "postoupit k celostnosti" (tj. k vytrvalému každodennímu růstu do hloubky, závaznějšímu společnému životu a ke službě). K oněm "základům" se tedy nemáme "vracet" ve smyslu neustálého točení se kolem vlastní nedokonalosti, neuzdravenosti či nenaplněnosti, máme je však neustále rozvíjet, prohlubovat a v některém konkrétním směru na nich stavět dál (např. pomocí rozvíjení témat 6. a 7. týdne). Po základním semináři je zpravidla třeba prohloubit např. oblast vnitřního uzdravení a sebepřijetí, které se jen zběžně dotýká 2. týden, nebo oblast osobního povolání. Avšak Ježíš často uzdravuje a ukazuje další cestu teprve tehdy, když uděláme první krůčky: uzdravuje skrze následování (Mt 12,15)! A totéž platí i o vyzbrojení dary Ducha ke službě. Často teprve když je před námi nějaký konkrétní nárok, Pán daruje svá charismata. Proto je pro společenství životně důležité zůstat po semináři v pohybu a růstu a hledat konkrétní začlenění do širší farní obce. "Kvas, aby splnil svou funkci, musí do těsta."

Tento pohyb je jistě závislý na více okolnostech a je ho samozřejmě třeba podporovat různými způsoby (např. různé prohlubovací a evangelizační semináře - viz odd. E/3, semináře zaměřené na vnitřní uzdravení apod.; srv. také odd. D, bod 11.). Zde se budeme věnovat pouze jednomu z nich - vyučování v praktickém křeťanském životě. Je známá skutečnost, že ten, kdo není ve společenství dlouhodobě zodpovědný za nějakou třeba nejnepatrnější službu, neroste nebo dokonce zakrňuje. To platí i o společenství jako celku. Méně si už uvědomujeme fakt, že společenství, kde chybí pravidelné praktické vyučování, neroste nebo zakrňuje také. P. Sievers říká, že dobré katecheze v rámci modlitebního večera jsou otázkou života nebo smrti společenství. K tomu tedy několik podnětů:

* modlitební večery nemají být teologicko-pastoračním kursem, proto by neměly být přetěžovány katechezemi příliš dlouhými a příliš teoretickými; potřeby hutnějšího teoretičtějšího či rozsáhlejšího katechizování je třeba uspokojit jiným způsobem (cykly přednášek, biblické hodiny, biblické či studijní kroužky apod.).

* na druhé straně by kratší a prakticky zaměřené katecheze neměly v modlitebním večeru chybět ani mimo seminář

* katecheze (předem připravené vyučování mající jednoduchou kostru a často tvořící určité menší cykly) je něco jiného než inspirovaný výklad určitého biblického textu nebo improvizované slovo povzbuzení či poučení (vše ovšem může mít své oprávněné místo)

* katecheze bude mít své místo nejspíše někde uprostřed modlitebního večera po modlitbě chval a uctívání (zvláště tehdy, je-li stručná - 15 až 20 min. - a chceme-li na ní navázat rozhovorem a modlitbou v malých skupinkách); může být také hned na začátku po společném zpěvu (zvláště je-li delší a má-li nějak ovlivnit celou modlitbu), nebo na konci (třeba s možností zapojení se do diskuse apod.)

* je velmi vhodné využívat různé prohlubovací či biblické semináře, protože zde pak můžeme pro nějaký omezený čas položit podmínku větší závaznosti v účasti a zároveň je zde poskytnut i materiál k prohloubení přes týden v osobní modlitbě či studiu (tento materiál je dobré poskytovat i při běžných katechezích ve formě kopie konceptu katecheze či nějakých "domácích úkolů")

* v katechezích je možné se střídat (nejlépe snad jeden člověk vždy nějaký krátký tématický cyklus), ale je třeba vyhledat lidi s (alespoň rozvíjejícím se) darem vyučování

* někde (např v milánském systému farních buněk) používají vyučování na kazetách zpracované pro všechny buňky farářem - pro běžné společenství se to však zdá být vhodné pouze v nouzi (i velmi prosté a neučesané živé slovo je často víc než výborně zpracovaná ale "mrtvá" kazeta).

2. Jednotlivá témata k prohloubení

Abychom vyhověli onomu požadavku "celostnosti" z listu Židům i co se týče spektra témat katechezí, uvedeme nakonec náčrt různých oblastí křesťanského života a z nich plynoucích konkrétnějších okruhů a témat, který nám může posloužit jako vodítko a indikátor toho, že třeba na některou z oblastí zcela zapomínáme nebo jí věnujeme nedostatečnou pozornost; není to tedy nějaká struktura, kterou je třeba probrat od A do Z - spíše se nechme ve světle potřeb dotyčného společenství a v modlitbě inspirovat, co je právě nyní pro nás aktuální (často to bývají témata jako vnitřní uzdravení, povolání, rozlišování apod.).

V základním semináři jsme prožili a zakusili celek základní zvěsti evangelia, který je možno dále prohlubovat a zároveň na něm dále dále stavět:

Základní zvěst - kerygma, evangelizace, "základy", "to, co je třeba o Kristu zvěstovat nejdříve" (Žd 6,1n):

1. Boží láska (Boží přítomnost skrze Krista v Duchu)

2. Vykoupení a uzdravení (Boží odpověď na hřích a zlo)

3. Nový život (Boží povolání do plnosti života)

4. Odpověď víry (obrácení a rozhodnutí se pro Ježíše)

5. Dar Ducha (modlitba za nové vylití Ducha a jeho darů)

V posledních dvou týdnech základního semináře pak bývají načrtnuty základní sloupy dalšího růstu a další formace:

Další formace - katecheze, mystagogie, "postup k celostnosti":

6. Základy učednictví (modlitba, Písmo, společenství, služba)

7. Růst a ovoce (neustálá proměna v Krista)

Veškerá další formace je pak rozvíjením těchto základních sloupů.

Abychom si jednotlivá formační témata lépe rozčlenili, načrtneme zde nyní několik pohledů na praktický život a službu církve:

Církev chápeme podle dokumentu Christifideles laici (8nn; 18nn; 32nn) a Pastores dabo vobis (12) jako:

I. mysterium (tajemství)

II. communio (společenství)

III. missio (poslání)

Tomu odpovídají oblasti života církve (jež se samozřejmě prolínají):

ad. I.: leiturgia a mystagogia

(společná i osobní oslava a vrůstání do Krista)

ad. II.: koinonia

(vytváření společenství a sdílení darů)

ad. III.: diakonia a martyria

(služba lásky a služba slova)

Srovnání s různými příležitostně uváděnými souhrny oblastí života v Duchu ukazuje, že vždy jde o určité zdůraznění některých prvků z výše uvedených dimenzí cirkve (I., II., III.):

"Základy učednictví" ze 6. týdne základního semináře (Ann Arbor) = "kolo" života křesťana (čtyři "loukotě"):

- modlitba (odpovídá I. dimenzi)

- četba Písma (odpovídá I. dimenzi)

- společenství (odpovídá II. dimenzi)

- služba (odpovídá III. dimenzi)

Sk 2,42-47:

- učení apoštolů (I.)

- lámání chleba (I.)

- bratrské společenství (II.)

- modlitba (I.)

- svědectví lásky (III.)

- zázraky a znamení (III.)

"Čtyři sloupy" CHO (P. E. Sievers):

- Ježíš Kristus uprostřed (I.)

- bratrské společenství (II.)

- zrání charismat (II.)

- evangelizace (III.)

Abychom tedy pokryli všechny dimenze života církve, můžeme si témata katechezí určených k dalšímu prohloubení po semináři Život v Duchu rozdělit do následujících oblastí:

I. MYSTERIUM (LEITURGIA a MYSTAGOGIA)

MODLITBA

- osobní (druhy, způsoby, postoje, růst)

- společná (dtto, modely)

- liturgická (eucharistie, svátosti, breviář)

BOŽÍ SLOVO

- osobní kontakt (prostá, rozjímavá, modlitební a kontemplativní četba)

- společná práce (metody, kroky, fáze)

- studium (podle knih, podle témat, podle postav)

SVÁTOSTI

- obecně (různé dimenze svátostí - slavení, společenství, uzdravení...)

- jednotlivě

ŽIVOT V DUCHU

- láska (odpuštění, přijetí, sebepřijetí)

- chudoba (pokora, otevřenost, duch. dětství, odpoutávání se, samota s Bohem)

- čistota (oblast srdce, oblast sexuality)

- poslušnost (naslouchání Bohu, církvi, světu; Boží volání a vedení, osobní povolání, rozlišování)

- duchovní boj (hřích, pokušení, strach, starosti, hněv, pomlouvání, posuzování; smíření, odpuštění)

- vnitřní uzdravení (sebepřijetí, přijetí vlastní sexuality, falešné obrazy Boha)

- růst (první a druhé obrácení, utrpení, temnota, poušť)

II. COMMUNIO (KOINONIA)

CÍRKEV UNIVERZÁLNÍ

- obrazy církve, vnitřní a vnější struktura

- církev a církve, ekumena, Izrael a církev

- sekty, okultismus, New Age

- spirituality, hnutí a proudy v církvi

- společenství svatých (Maria - předobraz církve)

- dějiny (přehled forem ztvárňování Ducha v církvi)

- učení církve (Písmo, tradice, magisterium)

CÍRKEV MÍSTNÍ

- diecéze, farní obec, komunity

- malá společenství (vztahy, závaznost, růst)

- rodinné společenství (manželství, výchova)

CHARISMATA

- prostá a zářivá (otevírání se, rozlišení, zrání, doplňování se, vzájemná odkázanost)

- vázaná na službu (vztah charisma - služba, konkrétní služby ve farnosti a společenství)

- zvláštní povolání (manželství a celibát)

- charismata a svátosti (liturgie)

III. MISSIO (DIAKONIA a MARTYRIA)

SLUŽBA LÁSKY

- charita (lidé na okraji, jednotlivci)

- politika, širší sociální angažovanost (struktury)

- umění, kultura

- přímluvná modlitba, přijímání, naslouchání

- vykupující utrpení

- služba uzdravování a osvobozování

SLUŽBA SLOVA

- evangelizace (osobní, hromadná, ve svém okolí, na ulici, službou, farní misie, svědectví, kreativita, média)

- katecheze (dospělí, děti, biblické skupiny, jiné speciální skupiny)

- mystagogie (duchovní doprovázení, moderování společenství, exercicie, homilie, vedení různých seminářů).

KONTAKTNÍ ADRESY

Pro přípravu těchto prohlubujících katechezí je možné používat materiály uvedené v oddíle E, ale také nový Katechizmus katolické církve a další brožury, časopisy, knihy a kazety, o kterých se lze informavat na těchto adresách:

EFFATHA, časopis pro charismatickou obnovu a evangelizaci

Kolejní 4, Praha 6, effatha@cho.cz

NOVÁ EVANJELIZÁCIA 2000, informační servis Evangelizace 2000

CSsR, Puškinova 2, 811 04 Bratislava, Slovensko

NOVÁ ZVEST, bulletin pro vnútornú potrebu Obnovy v Duchu svätom

Jas, ul. C. Hronského, 960 01 Zvolen, Slovensko

Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském

Kolejní 4, 160 00 Praha 6, tel.: +420 220 181 754

Komunita Blahoslavenství (knihy a kazety z Komunity)

Dům Maria, Matka jednoty, 783 26 Dolany u Olomouce, http://www.kom-blahoslavenstvi.unas.cz/

Společenství Pozořice (kazety ze seminářů ICPE apod.)

Luboš Fiala, Sivice 59

Karmelitánské nakladatelství

Kostelní Vydří 58, 380 01 pošta Dačice

Bücher im Dienst der Erneuerung

Bei der Jakobskirche 2, D-8900 Augsburg, Tel. 0821/514816

KNA - expedice (obsáhlý katalog knih od více než 20 křesťanských nakladatelství, církevní dokumenty apod.)

Kolejní 4, 160 00 Praha 6, http://www.kna.cz/distribuce/


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump