Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Sdružení AGEUS Třebíč se představuje

23.09.2004, autor: Společenství CHO v Třebíči, kategorie: Charismatická obnova

Ano, to je ta Třebíč, kde jste mohli v roce 1999 a 2001 strávit pár příjemných dní na Katolické charizmatické konferenci. Jak jsme se dostali k po­řádání konferencí, to je otázka, na kterou od nás nedostanete rozumnou odpověď. To se musí najít někdo pořádně praštěný a pár individuí, majících tak málo rozumu, že mu ještě pomáhají a výsled­kem jsou například již zmíněné konference. Jak se rodí takoví blázni? Odpověď je ukrytá v minulosti. Kořeny společenství sahají do hluboké totality. Za­čínali jsme semináři s p. Vojtěchem Kodetem tajně po bytech. Po revoluci se společenství přeměnila a jedno z nich začalo pořádat duchovní obnovy podle Sieverse. Dlouhou dobu to byla hlavní náplň našeho společenství a přetrvává dodnes. Pro další prohloubení jsme přidali seminář podle Baumerta.


Další stálicí mezi našimi službami je bohoslužba Effatha. Vznikla vlastně z nutnosti nabídnout něco stovkám bratří a sester, kteří prošli seminářem ob­novy. Zde se mohou pravidelně setkávat, oprašo­vat společně prožité chvíle v seminářích, potěšit sr­díčka. Vždy je nějaká přednáška, modlitby, společ­né agapé (občerstvení) a mše svatá.


V roce 1994 jsme byli požádáni tehdejším tře­bíčským vikářem p. Pavlem Dokládalem, abychom pečovali o faru ve Starči. Službu jsme přijali, faru hrdě nazvali Pastorační dům Stareč a od té doby je to velké dobrodružství. Povedlo se nám zavést ply­nové topení, vyměnit elektroinstalaci, vymalovat, vybudovat dostatečné sociální zařízení a provést nejnutnější opravy. Nyní je nejvíce využívaná pro prázdninové a víkendové pobyty rodin, skupin mládeže, společenství apod. Šance i pro Vás!


Ve stejné době jsme začali spolupracovat na Setkání křesťanských rodin, které konáme každo­ročně v srpnu v Hartvíkovicích u Dalešické pře­hrady.


Období otce Dokládala bylo pro nás požehná­ním, neboť nás přinutil k samostatnému jednání. Jednotlivci, či celá splečenství začali zodpovědně zajišťovat kromě již zmíněného také Adventní vě­nec na náměstí, postní duchovní obnovu, práci s ministranty, dětské letní tábory, kurzy Filip. Mno­zí spolupracují na přípravách biřmovanců v Tře­bíči a okolí a dalších službách ve farnostech.


Jak říkal poslední třebíčský kapucín, zesnulý otec Antonín Kovář: „Kde není řád, tam je neřád," což je svatá pravda. Proto vzniklo v roce 1998 občanské Sdružení AGEUS Třebíč. Cílem je sjed­nocovat lidi, zastřešit činnosti a dát jim řád a pra­vidla. Každá aktivita se může věnovat své vlastní činnosti a Sdružení jí poskytuje potřebné zázemí. Díky své otevřenosti AGEUS sdružuje i společen­ství mimo Třebíč.


Dalším podstatným důvodem vzniku Sdružení AGEUS byla touha mnoha z nás zasáhnout do stavu dnešního světa a jasně říct „Pane tady jsme, abychom konali tvou vůli".


Během celé doby existence společenství CHO a následně Sdružení AGEUS se potýkáme s pro­blémy jako každé jiné společenství. Lidé přicháze­jí a odcházejí, společenství zanikají a vznikají nová. Postupem času se také objevuje jakési „vyhoření", nedostatek elánu vyvíjet další aktivitu. Navenek to tak nevypadá, protože akcí organizujeme poměrně dost. Všechno podstatné je však spojeno s udržo­váním vztahů mezi námi. Různorodost aktivit nás postupně vzdaluje jeden od druhého, neboť ne každý může dělat všechno. Zaměření na službu bez ohledu na budování vztahů při neformálních ak­cích (společné výlety, oslavy narozenin apod.) není správné. To jsme pochopili a hledáme cestu k sobě, abychom se znovu vnitřně sjednotili.


A co vy? Jak to děláte u vás? Sdělte nám a všem čtenářům Effathy svoje zkušenosti.


Pro zájemce o výměnu zkušeností, včetně nezda­rů, nabízíme dialog pomocí elektronické pošty: zahrarl.edu@mail.cez.cz nebo vybirrl@seznam.cz.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump