Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Snažte se být aktivní v životě církve

02.08.2001, autor: Jan Pavel II., kategorie: Papežové o CHO
Charismatickým komunitám: „Snažte se být aktivní v životě své místní církve,“ 9. listopadu 1996 (zkráceno):

Drazí přátelé v Kristu

1. S pohnutím v Pánu vítám účastníky 7. mezinárodního setkání Katolického bratrstva komunit úmluv a s společenství. [...]

Zastupujete komunity charismatické obnovy z celého světa, které ve své různosti nesou svědectví duchovních darů, které Duch svatý uděluje církvi v našich časech (crov. Christifideles laici, 24). Jak bychom mohli nechválit Boha za bohaté plody, které přineslo uplynulé poslední desetiletí Obnovy v Duchu v životech jednotlivých lidí i komunit? Nespočetní lidé ocenili důležitost Písma svatého v křesťanském životě, získali nový cit pro hodnotu modlitby a hluboké bažení po svatosti, mnoho lidí se navrátilo ke svátostem a velký počet mužů i žen dosáhl hlubšího porozumění jejich křestního povolání a zasvětil se poslání církve s obdivuhodným zasvěcením. Při děkování Bohu za toto vše opakuji slova, která jsem napsal v encyklice Redemptoris missio: „Na prahu třetího tisíciletí Bůh připravuje velké jaro pro křesťanstvo a my už můžeme vidět první znamení tohoto jara“ (č. 86).

2. Dne 27. listopadu 1995 obdrželo Katolické bratrstvo konečné potvrzení od Papežské rady pro laiky. Tímto oficiálním aktem církev vyjádřila uznání cílům a metodám Bratrstva, a zároveň chtěla posílit vaši církevní identitu. Tato identita po vás vyžaduje, abyste byli stále více spojeni s životem místních církví. Když se církevní hnutí „pokorně snaží stát součástí života místních církví a jejich počínání vítá biskup a něží v diecézních a farních strukturách, představují opravdový dar Boží jak pro novou evangelizaci tak pro misionářskou aktivitu ve vlastním slova smyslu“ (Redemptoris missio, č. 72). Aby pomohla pastýřům a charismatické obnově pracovat společně při stavbě Kristova těla, připravuje Papežská rada pro laiky dokument, který má sloužit jako důležitý zřetelový bod pro život a apoštolát takových komunit a pro rozlišování jejich vlastních duchovních darů. Modleme se, aby tento dokument dosáhl dobrých výsledků, které od něj očekáváme!

3. [...] Protože se celá církev musí připravit na Velké jubileum „v Duchu svatém“ (Dominum et Vivificantem, č. 51), navrhl jsem, aby byl rok 1998 zasvěcen zvláště Duchu svatému a jeho posvěcující přítomnosti ve společnosti církve (srov. Tertio millennio adveniente, č. 44-48). Vroucně doufám, že se během toho roku všechna hnutí oživovaná Duchem, který je nekonečným zdrojem svatosti a společenství, sejdou, aby přinesla svědectví sjednocující síle božské milosti

4. [...] Blížící se třetí tisíciletí přináší naléhavou výzvu pro novou evangelizaci. Opravdu není jednoduché hlásat evangelium světu, který tvrdí, že Boha nepotřebuje. Ale jsme zavázáni působivými slovy sv. Pavla: „Běda mi, kdybych nekázal evangelium“ (1Kor 9,16). Toto hlásání musí být dnes doprovázeno závazkem k ekumenismu: „V posledních letech tisíciletí by církev měla vzývat Ducha svatého s ještě větší naléhavostí, aby od něj žádala milost křesťanské jednoty“ (Tertio millennio adveniente, č. 34). V této perspektivě také chci povzbudit vaše komunity k dalšímu posilování jejich církevního charakteru na doktrinální úrovni a v programu formace jako jediného solidního základu pro opravdový ekumenický dialog a činnost.

5. Mí drazí bratři a sestry v Kristu, znovu vám děkuji za všechno, co děláte pro službu církve. Skrze přímluvu Marie, Snoubenky Ducha svatého, svěřuji Kristu, Pánu dějin, vaši duchovní cestu směrem k Velkému jubileu roku 2000 a dále. Každému z vás a vašim rodinám a všem komunitám patřícím do Katolického bratrstva srdečně uděluji své apoštolské požehnání.

-----

Literatura: Kilian McDonnell, OSB, ed., Open the Windows: The Popes and Charismatic Renewal, South Bend, Greenlawn Press, 1989.

Překlad: David Vopřada


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump