Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Hospodin je dobrý! I.

03.03.2003, autor: Michael Coleman, kategorie: Chvála a uctívání

Kdykoli se lidé otevřeně přiznají k Boží dobrotě, Bůh se vždy znovu zjevuje. Stejně tak jako Mojžíšova tvář zářila po setkání s Hospodinem na Sinaji, vyskytují se v Písmu i další znamení, která dokazují moc a trvající vliv Boží slávy v životech těch, kdo ji zakoušejí.


Jedno z nejzajímavějších znamení nacházíme ve 20. kapitole druhé knihy Paralipomenon. Skupina zpěváků je zde vyslána Jóšafatem, aby chválili Boha. Ve 21. verši se dočtete, co zpívali: „Když se poradil s lidem, ustanovil ty, kdo zpívali Hospodinu a ty, kdo ho v posvátném rouchu chválili; kráčeli před vojskem a říkali: Vzdávejte díky Hospodinu, neboť jeho milující laskavost je věčná.“


Celý Žalm 136 je ozvěnou této skutečnosti. Žalmista začíná slovy „Vzdejte díky Hospodinu, neboť je dobrý“, následuje výčet Božích činů, načež ostatní shromáždění pokaždé odpovídají „Jeho milosrdenství trvá navěky“. Když lidé říkají „Hospodin je dobrý“, když vyznáváme, jaký Bůh je, Bůh se zjevuje, stále znovu, v celé historii.


20. kapitola druhé knihy Paralipomenon pokračuje 22. veršem: „A když začali zpívat a chválit, vyslal Hospodin zálohy.“ Vždycky přemýšlím o tom, co by se stalo, kdyby neměli k dispozici ten čas. Kdyby se nevyznávala Hospodinova dobrota, neodehrálo by se nic. Bůh slíbil, že zasáhne v jejich prospěch, i jakým způsobem to udělá, avšak nic se nepřihodilo, dokud sami nevykročili. Když začali zpívat, vyslal Bůh zálohy. Zamyslete se nad tím. Verš po verši ilustruje Bible tuto zásadu. Bůh vám může sdělit, jaké má s vámi plány, ale vy musíte vykročit, aby začal jednat.


Ve 14. kapitole Matoušova evangelia, když Petr vystoupil z lodi, aby kráčel po vodě, šel nesen Slovem a voda ho podpírala. Poté co vystoupil z lodi, přišel snad Pán k němu, uchopil ho a řekl, „Tak Petře, já se teď postarám, abys chodil po vodě. Nejdřív zvedni levou nohu. No dobře Petře, tak já tě za tu levou nohu chytím“? Copak se to odehrálo takto? Kdepak. Petr musel sám o své vůli vykročit z lodi, s dětskou vírou, a jakmile to udělal, Bůh jej podepřel. Když ve druhé knize Paralipomenon začali lidé vzdávat Hospodinu chválu a díky za Jeho věčnou milující dobrotu, poslal Bůh zálohy a zničil nepřítele.


O něco dříve, v 5. kapitole téže knihy, je další vynikající příklad. Při zasvěcení chrámu se konaly velké oběti a všichni hudebníci se shromažďovali spolu s kněžími, kteří se posvěcovali pro tento nádherný obřad. Když se podíváte na verš 12, zjistíte, že jsou tu vyjmenováni všichni lévijští zpěváci se svými syny a bratry, oblečeni v roucha z drahého plátna, s cymbály, harfami a citarami, jak stojí na východ od oltáře. S nimi je 120 kněží troubících na pozouny. Je vidět, že opravdu věřili ve velkolepé podniky. Když máte 120 kněží troubících na pozouny a k tomu ještě všechny ty zpěváky, to už je pořádný houf lidí.


Ve verši 13 se říká: „Když měli trubači a zpěváci společným hlasem chválit Hospodina a když pozvedli svůj hlas za doprovodu trub a cymbálů a jiných hudebních nástrojů a když chválili Hospodina a říkali ,Je vskutku dobrý a jeho milující laskavost je věčná,‘ tehdy naplnil Hospodinův dům oblak, takže kněží nemohli konat službu.“ Podívejte se na verš znovu: Stalo se to, když se hudebníci, zpěváci a celý lid spojili v jeden hlas. Znovu tentýž verš: „Když trubači a zpěváci začali jedním hlasem říkat, ,Je vskutku dobrý a jeho milosrdenství je věčné,‘ tehdy oblak naplnil dům, takže kněží nemohli konat službu.“
Celá Bible je plná takové chvály!Pozn.: Autor ve svém článku používá citátů z anglického překladu Bible American Standard Bible. Uvedené pasáže jsou do češtiny překládány přímo na základě těchto úryvků tak, jak jsou v textu použity.


Z angličtiny přeložila Jana Steinerová. Výňatek z článku Lord is Good!, převzato se svolením Integrity Music, plné znění uvedeno na http://www.integritymusic.com/.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump