Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Hospodin je dobrý! II.

10.03.2003, autor: Michael Coleman, kategorie: Chvála a uctívání

Schválně se podívejte na různé situace v Písmu, kde se říká „Hospodin je dobrý a jeho milosrdenství je věčné,“ a sledujte, co se děje. Například ve druhé knize Paralipomenon, na začátku 7. kapitoly: „Když se Šalomoun přestal modlit, sestoupil z nebe oheň a pohltil zápalné i jiné oběti a Hospodinova sláva naplnila dům, takže kněží nemohli vstoupit do domu Hospodinova pro slávu Hospodinova domu.“


Verš 3 pokračuje: „A když viděli sestupovat z nebe oheň a všichni synové Izrael, jak viděli sestupovat oheň a Hospodinovu slávu nad domem, padli na dlažbu tváří k zemi a uctívali Hospodina, chválili ho a říkali“ – a co říkali? - „Neboť je dobrý a jeho milosrdenství je věčné.“


V Písmu je mnoho dalších příkladů vypovídajících přesně o tomtéž. Hospodin je dobrý a Jeho milosrdenství trvá navěky. Zkuste to někdy ve své modlitbě. Jednoduše začněte Pánu děkovat a chválit Ho a pak říkejte tato slova: „Hospodin je dobrý a Jeho milosrdenství je věčné.“ Když toto vyslovujeme, říkáme vlastně, že Bůh je zdrojem veškeré dobroty. Ve stvořeném i nestvořeném vesmíru a ve všem, na co se dá poukázat, On je zdrojem vší dobroty. Má soucit a slitování, je vlídný a váhavý k hněvu. Je plný milující laskavosti a pravdy.


Je toho tolik čemu nerozumím, jde-li o Boží slávu. Nedělám si nároky na to, že bych kdy porozuměl. Co vám mohu říci je, že když věřící vyznávají Boží dobrotu, ona uvádí dění do pohybu. Když se totiž přiznáváte k Jeho dobrotě a milosrdenství, dosvědčujete podstatu toho, kým Bůh je, a Boží sláva pak přichází. Jeho sláva - Jeho dobrota - se projevuje různými způsoby. Vnímáte její přítomnost. Může porazit vaše nepřátele. Může změnit vaše stanoviska. Může proměnit váš život.


Jak jsme viděli, poté co se Bůh zjevil Mojžíšovi a odhalil mu svou slávu, Mojžíš už nikdy není jako dřív. Jeho tvář vyzařovala Boží slávu. Lidé uviděli ten rozdíl. Nejde tu jen o působivý příběh z dávných dob o tom, jak se jeden člověk proměnil v přítomnosti Boží slávy. Je zde bohaté ponaučení i pro naše životy v dnešní době.


Stejný příběh najdete vlastně i ve Skutcích, kdy se apoštolové dostali do potíží a byli předvoláni před veleradu. Během vzrušené debaty s veleradou někdo poznamenal, že apoštolové určitě pobývali s Ježíšem. Co myslíte, že je prozradilo? Čeho si na apoštolech všimli, aby usoudili, že byli s Ježíšem? Domnívám se, že to byla Boží sláva, která je obklopovala. Velerada vycítila, že na Ježíšovi i apoštolech je něco zvláštního. Boží sláva byla a je určujícím znakem.

Pozn.: Autor ve svém článku používá citátů z anglického překladu Bible American Standard Bible. Uvedené pasáže jsou do češtiny překládány přímo na základě těchto úryvků tak, jak jsou v textu použity.


Z angličtiny přeložila Jana Steinerová. Výňatek z článku Lord is Good, převzato se svolením Integrity Music, plné znění na http://www.integritymusic.com.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump