Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Duch svatý

 
20.05.2018, autor: Raniero Cantalamessa, kategorie: Duch svatý

Duch Svatý mě činí Božím dítětem


"Protože jste synové, poslal vám Bůh do srdce Ducha svého Syna... Už tedy nejsi otrok, ale syn..." (srov. Gal 4,6n). Celý článek ...

13.05.2016, autor: Charles Whitehead, kategorie: Duch svatý

Osoba Ducha svatého – Paraklétos


Pro nás je však velmi důležité vědět, že Duch svatý je božská osoba, stejně jako jsou božskými osobami Ježíš a Otec, a je proto hoden naší lásky, chvály a uctívání; je někým, komu můžeme věřit a složit v něj svou důvěru. Celý článek ...

17.01.2015, kategorie: Duch svatý

Papež: Duch svatý je v našich modlitbách opomíjen

Z papežovy promluvy 11.ledna 2015


Úryvek z promluvy papeže Františka před modlitbou Anděl Páně Celý článek ...

17.09.2014, autor: Raniero Cantalamessa , kategorie: Duch svatý

Rozlišování v Duchu svatém


Pojďme se podívat blíže na vedení Duchem svatým v životě křesťanů. Říká se tomu také „rozlišování duchů". První a zásadní rozlišování duchů je rozpoznání Ducha svatého od ducha světa (srov. 1 Kor 2,12).
Celý článek ...

02.08.2011, autor: Elias Vella, kategorie: Duch svatý

Pan Hloubavý hledá pravdu

Pan Hloubavý byl posedlý hledáním pravdy. Navštěvoval knihovny, četl mnoho knih, chodil na semináře, ale všechno bylo marné. Celý článek ...

29.05.2010, autor: Raniero Cantalamessa, kategorie: Duch svatý

Modlitba v Duchu

Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit... Celý článek ...

18.05.2010, autor: Vojtěch Kodet, kategorie: Duch svatý

Stravující oheň

Duch svatý je oheň. A to nejen oheň, který zapaluje lidské srdce láskou, nadšením pro Boží dílo a touhou po Bohu živém, ale také oheň, který nás očišťuje... Celý článek ...

05.05.2010, autor: Petr Karas, kategorie: Duch svatý

Litanie k Duchu svatému

Jako pomůcku pro takzvanou denní tichou chvíli s Písmem a k rozjímání liturgických textů na celý rok vydalo nedávno Karmelitánské nakladatelství praktickou knihu Petra Karase s názvem Boží slovo na každý den. V tomto článku přinášíme s laskavým svolením nakladatelství text modlitby k Duchu svatémuz dodatků ke knize. Celý článek ...

31.05.2009, autor: Gaston Courtois, kategorie: Duch svatý

Kdo jsem pro tebe?

Jsem především přítel.
Ten, který chtěl sdílet váš život, abyste mohli sdílet život jeho.
Ten, který chtěl přebývat mezi vámi a učinit se chlebem vašich duší.
Ten, který, tichý a pokorný srdcem, trpělivě čeká, až ho zavoláte, aby vás prostoupil.
Jsem přítel, který odpouští. Celý článek ...

12.02.2009, autor: Benedikt XVI., kategorie: Duch svatý

Svatý Pavel a Duch svatý v našich srdcích

V této katechezi papeže Benedikta XVI. se zamyslíme nad rolí Ducha svatého v životě sv.Pavla. Celý článek ...

19.12.2005, autor: Pat Collins, kategorie: Duch svatý

Duch svatý - duchovní GPS

Otec Pat Collins, který vyučuje spiritualitu na All Hallows College v Dublinu, prakticky vysvětluje, jak nás může Duch svatý oslovit a vést v každodenním životě.

Celý článek ...

18.11.2004, autor: sv. Augustin, kategorie: Duch svatý

Duch se za nás přimlouvá

Kdo prosí Pána jen o jedinou věc a o to jediné žádá,1 prosí s jistotou a bezpečně a nemusí se bát, že by mu mohlo být ke škodě, kdyby to dostal; naopak bez toho jediného mu nic jiného, třeba náležitě vyprošeného, neprospěje. Celý článek ...

21.05.2004, autor: Raniero Cantalamessa, kategorie: Duch svatý

Křest v Duchu II.

Příznivou okolností, díky níž se křest v počátcích církve projevoval s takovou mocí, byla skutečnost, že se Boží milost i lidská odpověď setkaly současně, dokonale v jediném okamžiku. Celý článek ...

14.05.2004, autor: Angelo Scarano, kategorie: Duch svatý

Oblíbený učitel?

Vzývat Ducha svatého jen v nouzi, když něco nevím u zkoušky? To by bylo opravdu málo… Vzývat Ducha před četbou Božího slova? To je už přiměřenější aplikace evangelního textu. A že toto je pro náš život méně důležité než to první? Na první pohled ano – to první je takové „praktičtější“, konkrétnější. Ale pochopit Ježíšovo slovo? Jaký to má význam pro můj život? A navíc: toto „pochopení“ může být nebezpečné, protože mě může posléze vyzvat k určitým životním změnám… možná nepříjemným. Takže je lepší zůstat v blahé nevědomosti, ne? Celý článek ...

12.05.2004, autor: Raniero Cantalamessa, kategorie: Duch svatý

Křest v Duchu I.

Dříve než začneme hovořit o Duchu Svatém, bylo by dobré snažit se pochopit, co znamená Obnova v Duchu Svatém. Po 2. vatikánském koncilu bylo mnoho věcí v životě církve obnoveno (liturgie, pastorační péče, kanonické právo, řeholní konstituce včetně řeholních rouch). Jistě jsou všechny tyto věci důležité, ale postihují pouze vnějšek a běda nám, máme-li pocit, že zde náš úkol končí, protože Bohu nezáleží ani na strukturách, ani na organizaci, ale na lidských duších. Celý článek ...

30.06.2003, autor: Pavel Šmíd, kategorie: Duch svatý

Duch svatý - původce chvály

Člověk je natolik slabý, že ani neví, jak se modlit, jak prosit či chválit, ale Duch svatý přichází na pomoc (srv. Ř 8,26). Písmo ukazuje, jak krásné chvalozpěvy vznikly působením Ducha. Marie, poté co počala z Ducha svatého a přišla k Alžbětě, zazpívala Magnificat. Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a chválil Boha Izraele. Sám Ježíš velebil Otce v Duchu svatém: „V té hodině zajásal v Duchu svatém a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebes a země...“ Celý článek ...

16.05.2003, autor: Aleš Opatrný, kategorie: Duch svatý

Duch svatý v dokumentech 2. vatikánského koncilu IV.

V poslední části své přednášky se autor věnuje přítomnosti Ducha svatého a charismat také mimo viditelné hranice katolické církve - u odloučených bratří. Sleduje nauku koncilu o této skutečnosti a dívá se na možnosti ekumeny. Celý článek ...

10.05.2003, autor: Aleš Opatrný, kategorie: Duch svatý

Duch svatý v dokumentech 2. vatikánského koncilu III.

Ve třetí části přednášky se autor zvlášť věnuje apoštolátu laiků jakožto jednomu z projevů Ducha svatého, který je hybným motivem církve.

05.05.2003, autor: Aleš Opatrný, kategorie: Duch svatý

Duch svatý v dokumentech 2. vatikánského koncilu II.

Pokračování autorovy přednášky se věnuje všeobecnému povolání křesťanů na cestě ke svatosti jakožto jednomu ze základních apelů koncilu.

01.05.2003, autor: Aleš Opatrný, kategorie: Duch svatý

Duch svatý v dokumentech 2. vatikánského koncilu I.

Autor se v této přednášce dívá na to, jak se 2. vatikánský koncil vyjadřuje o Duchu svatém a o jeho darech.

08.08.2002, autor: sv. Cyril Jeruzalémský, kategorie: Duch svatý

Živá voda Ducha Svatého

Když byl někdo dříve ve tmě a náhle spatří slunce, má rázem oči plné světla a jasně vidí, co dříve neviděl; podobně je na tom ten, komu se z milosti Boží dostalo daru Ducha svatého; duše se mu naplní světlem, a povznesen nad lidské možnosti vidí, co dříve neznal. Celý článek ...

15.02.2002, autor: sv. Irenej z Lyonu, kategorie: Duch svatý

Duch svatý - voda tryskající do života věčného

Velký učitel církve 2. století zná Ducha svatého z vlastní zkušenosti a jeho dílo, plné biblických obrazů a hlubokého vhledu do tajemství Božího, nám nabízí učení o Duchu svatém, které převzal od žáků apoštolů, a které se stalo pokrmem jeho života. Celý článek ...


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump