Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Vánoce

 
21.12.2009, autor: Kateřina Lachmanová, kategorie: Vánoce

Víme, proč slavíme Vánoce?

Před lety, ještě za totality, jsem kdesi ve Slezsku čekala na vlak. Bylo to před Vánoci. Nechtěně jsem zaslechla rozhovor dvou mužů. Soudě podle hantýrky, jeden z nich byl zřejmě evangelík, možná dokonce evangelický pastor. Říkal něco ve smyslu: „Představ si, ti katolíci slaví advent, ale přitom vůbec nevědí, co by měli od Boha čekat! Samý folklor, zpívají koledy, zdobí stromečky a jesličky, ale nevědí, že Kristus by se měl znovu narodit v jejich srdcích!“ Celý článek ...

23.12.2005, autor: Martyn, kategorie: Vánoce

Ježíš je Mesiáš

Martyn, mladík, který vyrostl v ortodoxní
židovské rodině, vydává své svědectví
o Duchu svatém, který jej vedl životem a přivedl ke
katolické víře. Celý článek ...

13.01.2005, autor: Marcellino D´Ambrosio, kategorie: Vánoce

Ježíšův křest

Na první pohled nedává scéna Ježíšova křtu mnoho smyslu. Janovo pronikavé volání po pokání vyvolává překvapující odpověď. Lidé všech typů a povah k němu putují do pustiny a on je pokřtí v Jordánu na znamení pokání a očisty. Celý článek ...

03.01.2005, autor: David Vopřada, kategorie: Vánoce

Nevýslovné slovo

V Ježíši Kristu Bůh vyjádřil, kým je, ukázal svoji tvář a daroval se, vydal se člověku způsobem úplným, tajemným, nevýslovným a přesto tak, že odhaluje sebe samotného jako světlo zářící v temnotách, světlo pro kroky každé chvíle. Celý článek ...

23.12.2004, autor: Mark Shea, kategorie: Vánoce

Kdo byl Ježíš?

Tuto otázku si v těchto dnech pokládají novináři, pokládají si ji televizní redaktoři a rozhlasoví moderátoři. Co pro ně a pro nás představuje Ježíš a jeho narození? Celý článek ...

09.01.2004, autor: Pat Collins, kategorie: Vánoce

Ježíšův křest

Katolický kněz Pat Collins CM píše knihy a přednáší spiritualitu na All Hallows College v Dublinu, rozjímá o nových růžencových tajemstvích světla, která ustanovil současný papež v říjnu 2002. V tomto zamyšlení se zabývá tajemstvím "Ježíš, pokřtěný v Jordánu" a jeho významem pro náš vlastní křesťanský život. Celý článek ...

26.12.2003, autor: Matias Augé, kategorie: Vánoce

Vánoce – svátky našeho „zbožštění“

„Zbožštěním“ se rozumí účast na vlastnostech a právech Boží přirozenosti. Jediným úryvkem Nového zákona, kde se mluví o účasti věřícího na božské přirozenosti je 2 Petr 1,4 – úryvek, který se čte v nešporách 30. prosince: „Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak
stali účastnými božské přirozenosti...“ Celý článek ...

24.12.2003, autor: Matias Augé, kategorie: Vánoce

Vánoce – Boží sláva se objevuje v Kristu

Ve Starém i Novém zákoně „sláva“ znamená samotného Boha a projev jeho přítomnosti, zvláště když se nechá rozpoznat ve spásném činu. Zvláště v Novém zákoně spočívá konečné vykoupení v tom, že člověk a celé stvoření se účastní přítomnosti Boha a jeho bytí. Tato sláva se projevuje v dějinách spásy a především v Kristu a jeho vykoupení. Proč ale přítomnost osobní Boží slávy, která se zjevuje v Kristu, znamená současně spásu? „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy“ (Jan 1,14). Celý článek ...

22.12.2003, autor: David Vopřada, kategorie: Vánoce

Slova a příchod Slova

Oslavujeme Vánoce – tedy událost, která má význam pro každého z nás. Věčné Slovo, přebývající u Otce (Jan 1) přijímá lidství – přijímá člověka – aby každý člověk mohl přijmout božské – přijmout Boha. Mnozí jsme toto základní poselství – „evangelium o Ježíši Kristu, Synu Božím“ – přijali. Mnozí z nás také o Slovu, o jeho lásce svědčí, zvěstují radostnou zprávu o spáse člověka. Celý článek ...

12.12.2003, autor: Francesco Armenti, kategorie: Vánoce

Milý Josefe

Synu Davidův, nemohl jsem odolat pokušení, abych ti napsal, protože mnozí, hlavně o Vánocích, věnují větší pozornost Jezulátku nebo tvé snoubence Marii než tobě. I když v evangeliu vypadáš skoro nenápadně, velmi jsi přispěl k vykoupení lidstva. Tvá úloha byla tichá, mlčenlivá, ale nebyla druhotná. Tvé svědectví vrhlo světlo na dějiny a svítí v nich stále. Celý článek ...

27.12.2002, autor: sv. Jeroným, kategorie: Vánoce

Tajemství chudoby Vánoc

Ach, kdybys mohl vidět tu stáj, ve které se narodil Pán! My křesťani jsme mu teď z úcty ten zablácený chlév vzali a raději jsme jej položili do jeslí ze stříbra. Pro mě byly ale cennější ty jesle, které jsme odnesli pryč. Stříbro a zlato patří pohanskému světu. Křesťanské víře přísluší hliněný žlab. Celý článek ...

25.12.2002, autor: Missale Gothicum, kategorie: Vánoce

Slavný den Tvého narození

Vyslyš, Pane, svou oddanou rodinu, která se dnes shromáždila ve slavný den tvého narození, aby ti zpívala chvály. Daruj vězněným svobodu, zrak nevidomým, odpuštění hříšníkům, neboť jsi přišel právě proto, abys jim nabídl záchranu. Shlédni ze svých svatých nebes, Spasiteli světa, na svůj lid a dej mu své světlo, ať se jejich duch obrátí v oddané důvěře k tobě. Celý článek ...

23.12.2002, autor: sv. Řehoř z Nazianzu, kategorie: Vánoce

Bůh přišel mezi lidi

Kristus se narodil, zpívejte „Sláva“! Kristus sestoupil z nebe, jděte mu naproti! Kristus je na zemi, povstaňte! Zapěj Hospodinu, celá země (Žl 96,1)! Radují se nebesa, jásá země (v. 11), neboť ten, kdo je z nebe, se nyní nachází na zemi. Kristus se stal člověkem, třeste se a radujte se. Třeste se pro svůj hřích, radujte se pro naději, kterou přináší. Celý článek ...

22.12.2002, autor: Angelo Scarano, kategorie: Vánoce

Syn je nám dán

Malé dítě v jeslích patří neodmyslitelně k poezii Vánoc: pohled na Ježíška takřka samosebou vyvolává v nás pocity něžnosti a dojetí. Bylo by možné zůstat u těchto „hezkých pocitů“, u „romantické nálady“: koneckonců mnoho lidí se spokojuje jen s navozením této sváteční atmosféry. I to má svůj smysl a odpovídá určité lidské potřebě po krásném prožití svátku, ale je to málo: jesle nám říkají něco víc. Celý článek ...

21.12.2002, autor: Dagmar Kopecká, kategorie: Vánoce

Blahoslavení, vy chudí

Vánoce by většina z nás asi označila za svátky štědrosti. A jak by ne: Štědrý den, plné stoly a spíže, hojnost dárků, nevšední velkodušnost a pozornost vůči druhým... Jistě na tom není nic špatného, naopak, je velkým požehnáním, je-li toto vše prožíváno jako znamení té první, ryzí a bezmezné Štědrosti. Štědrosti Boha Otce, který nám ve svém Synu daroval odpuštění a život věčný. Celý článek ...


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump