Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Liturgie

 
27.09.2009, autor: Mark Hart, kategorie: Liturgie

Pohled z kostelních lavic

Varhany zaburácí. Věřící povstávají. Opozdilci dobíhají. Děti brečí. Kostelníci organizují lid. Zpěváci zpívají falešně. Děti znuděně zírají na vitráže. Vzduch je plný kadidla. Lid vstává a kleká na povel. Celý článek ...

19.07.2006, kategorie: Liturgie

16.-18. neděle v mezidobí

Chcete se dobře připravit na biblické texty, které zaznívají při liturgii? Zde najdete pomůcku... Celý článek ...

03.02.2005, autor: Marcellino D´Ambrosio, kategorie: Liturgie

Beránek Boží

Co se týče osobní četby Písma, protestanti často katolíky „strčí do kapsy“. Když ale dojde na nedělní bohoslužbu, stěží nalezneme bibličtější slavení než mši. Uveďme pro příklad jen onu výzvu, kterou kněz pronáší před přijímáním: „Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hřích světa.“ Jedná se o přímou citaci Jan 1,29, kde s těmito slovy ukazuje Jan Křtitel na Krista. Celý článek ...

10.01.2005, autor: sv. Hippolyt Římský, kategorie: Liturgie

Voda a Duch

To je můj milovaný Syn: onen hladový, jenž živí tisícové zástupy; zemdlený, jenž zemdlené občerstvuje; nemá, kam by hlavu položil,3 a všechno řídí svou rukou; trpí a léčí utrpení. Celý článek ...

02.07.2004, autor: Giovanni Tangorra, kategorie: Liturgie

Eucharistie - Ježíšova spásonosná přítomnost

Eucharistie – bratrská hostina zvěstující smrt Pána - je dovršena účastí a jídlem. Chceme se tázat, zda Ježíšův záměr, aby jeho učedníci společně jedli, je pouze symbolickým gestem anebo zda má svůj základ ve skutečnosti. Celý článek ...

18.06.2004, autor: Giovanni Tangorra, kategorie: Liturgie

Eucharistie - oběť nové smlouvy

Jakým způsobem je možné spojit eucharistii a Ježíšovu oběť na kříži? Je součástí eucharistie také prvek oběti? Tomuto tématu se věnuje druhá část našeho seriálu o večeři Páně. Celý článek ...

04.06.2004, autor: Giovanni Tangorra, kategorie: Liturgie

Eucharistie - bratrská hostina

Ve třech článcích bychom se rádi věnovali třem rozměrům křesťanského lámání chleba, jimiž jsou bratrská hostina, oběť a Ježíšova přítomnost. Celý článek ...

26.05.2004, autor: Enrico Mazza, kategorie: Liturgie

Otcova vůle

V modlitbě Páně prosíme: „Buď vůle tvá“.
Tato prosba představuje charakteristické téma, které prochází napříč
celým Písmem; dnešní člověk však není schopen tento veršík k Otčenáše
docenit. Celý článek ...

21.11.2003, autor: Roman Dvořák, kategorie: Liturgie

Králů král

Jistě bychom v dějinách našli vladaře, kteří se ideálu Božího panování blížili méně a kteří více. Přesto jedině Ježíšova vláda je vládou, která neklame, která nezotročuje, která nezneužívá, která se nemýlí, která je v plném souladu s vládou Otcovou. Celý článek ...

09.09.2003, autor: Angelo Scarano, kategorie: Liturgie

"Kouzelné" slovo

Je to takřka kouzelné slovo - „effatha“, „otevři se“. Slovo, které však „nestojí osamoceně“, ale je dovršením… celého terapeutického procesu. Celý článek ...

14.08.2003, autor: Angelo Scarano, kategorie: Liturgie

Není přijímání jako přijímání…

A přitom se zdá tak snadné postavit se do řady a přijmout eucharistii. Avšak - k přijetí eucharistie nestačí… jít k přijímání! Nezní tato věta podezřele, jako by šlo o nový blud o eucharistii?

Celý článek ...

03.08.2003, autor: Angelo Scarano, kategorie: Liturgie

O zdravé výživě trochu jinak...

Zdravá výživa, vitamínové tabletky, energetické nápoje - reklamy na takové výrobky nás bombardují ze všech stran: z novin, televize, billboardů. A k této pestré nabídce se přidává tichá a nenápadná „reklama“ na „novou výživu“, kterou však nenajdeme na pultech hypermarketů. Celý článek ...

01.08.2003, autor: Angelo Scarano, kategorie: Liturgie

Jen pět chlebů

Ještě že Ježíš nežije dnes mezi námi! Lépe řečeno - on žije, ale… my neslyšíme jeho hlas tak zřetelně jako apoštolové: on sice mluví (a žije) i dnes, ale my se můžeme před ním schovat snadněji než apoštolové, snadněji si můžeme zacpat uši a neslyšet jeho hlas: „Kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli?“

Celý článek ...

22.07.2003, autor: Angelo Scarano, kategorie: Liturgie

Netradiční odpočinek

Opět Ježíš s lidskou tváří - vždyť jak „obyčejně“ zní „pojďte stranou si odpočinout“, „bylo mu jich líto“! Je možná nezvyklé, že Ježíš takhle hovoří, ne? Takové obyčejné věty, které by mohly pocházet od „jakéhokoli“ člověka. A přece... Celý článek ...

06.07.2003, autor: Angelo Scarano, kategorie: Liturgie

Neznámý tesař

Neznámý známý.


Takový byl Ježíš pro mnohé současníky, jak nám potvrdilo i vystoupení v nazaretské synagóze. Kristus se ve svém domově sice setkal s údivem (který je předstupněm otevřenosti víry), ale bohužel s údivem nevěřícím: „Přece nežijí jeho příbuzní mezi námi? Není to ten tesař?“ Jako kdyby řekli: „No ano, vždyť je to náš Fanda!“

Celý článek ...

16.06.2003, autor: Pavel Šmíd, kategorie: Liturgie

Liturgie vrcholem chvály

Zaměřuje-li se tato studie na povolání člověka oslavovat Boha a na vyjádření této oslavy v modlitbě chval, nelze opomenout liturgii. Právě v ní se totiž oslavuje Bůh tím nejvyšším možným způsobem, vzdává se mu chvála za nevýslovné dary a za jeho vítězství nad smrtí. Následující reflexe se pokusí přiblížit toto nerozlučné spojení liturgie a chvály. Celý článek ...

03.06.2003, autor: Angelo Scarano, kategorie: Liturgie

Čtení 10. - 13. týdne v mezidobí

Nevíte, jak a podle čeho se modlit? Texty při liturgii vás neoslovují, jen zíváte, nedočkavě se díváte na hodinky, kdy to už konečně skončí? Pak neváhejte podívat se na tuto malou pomůcku.... Celý článek ...

08.05.2003, autor: Angelo Scarano, kategorie: Liturgie

K modlitbě na každý den (12.5.-8.6.)

Přinášíme vám opět pomoc k modlitbě nad liturgickými čteními 5. týdne doby velikonoční až po slavnost Seslání Ducha svatého. Celý článek ...

25.04.2003, autor: Angelo Scarano, kategorie: Liturgie

Ze strachu měli dveře zavřené

Žádné dveře nejsou pro Krista pevně zavřené. Žádný zámek, ani závora jej nemohou zastavit. On je ten, který rozrazil bronzovou bránu a železnou závoru podsvětí (srv. Ž 107,16), on je ten, který přichází i zavřenými dveřmi. V obou případech vyvádí člověka z vězení smrti, strachu, uzavřenosti. Přichází, aby člověka vysvobodil. Celý článek ...

19.04.2003, autor: velikonoční liturgie, kategorie: Liturgie

Velikonoční Exsultet

Mnoho lidí se již snažillo vyjádřit očekávání a radost Veliké noci, noci Přejití, beránkovy Paschy. Každý rok tuto noc slyšíme starobylý hymnus římské církve na velikonoční svíci, jejíž světlo nás touto nadějí víry a radostí ze vzkříšeného Krista osvěcuje. Celý článek ...

16.04.2003, autor: Z byzantské liturgie Zeleného čtvrtku, kategorie: Liturgie

Přistupujeme k tajemnému stolu

Všichni přistupujeme k tajemnému stolu,
a s čistou duší přijímáme chléb, ... Celý článek ...

11.04.2003, autor: Angelo Scarano, kategorie: Liturgie

Čtení Svatého týdne - 4. neděle velikonoční

Malá pomůcka k modlitbě na každý den - pár slov k liturgickým čtením, které mohou pomoci při setrvávání nad Božím slovem. Celý článek ...

19.03.2003, autor: Angelo Scarano, kategorie: Liturgie

Čtení 3. neděle postní - Květné neděle

Krátká zamyšlení nad liturgickými čteními, která lze použít například pro osobní modlitbu. Celý článek ...

28.02.2003, autor: Angelo Scarano, kategorie: Liturgie

Svatební půst

„K tomu, abych byl nevěřící, mi stačí poslechnout si vaše písně“, pronesl známý filozof Nietzsche na adresu křesťanů. Nevyslovil něco takového snad proto, že ty písně byly „starou záplatou“ (obsahem či provedením) na nových šatech Ženicha? Starým měchem pro nové víno Ježíšova slova? A přece je to tak jednoduché - nové víno evangelia do nových měchů! Nové učení, nová píseň, nová modlitba - nová, „evangelní zbožnost“.

Celý článek ...

21.02.2003, autor: Angelo Scarano, kategorie: Liturgie

Nechat se donést

„Právem“ mohl zatrpknout na Boha a na svůj život. Vždyť byl chudý (jak napovídá zmínka o prostém lehátku), omezený ve svých možnostech (nemohl se volně pohybovat jako ostatní). V takovém životním postavení - jak nezanevřít na Boha, že toto všechno dopustil? Celý článek ...

16.02.2003, autor: Angelo Scarano, kategorie: Liturgie

Být chodící mrtvolou

Bez rodiny, nejbližších, přátel. Mimo společenství. Pro druhé „mrtvý“. To vše prožíval malomocný, který (podle zákona) musel žít na opuštěných místech. Ba dokonce se nesměl ke druhým přibližovat - byl pro něj ohrožením, nebezpečím. A navíc - žít s představou, že jeho nemoc byla důsledkem hříchu, zla! Celý článek ...

12.02.2003, autor: Angelo Scarano, kategorie: Liturgie

Čtení 7. týdne v mezidobí - 2. neděle postní

Tuto pomůcku pro osobní modlitbu nebo přípravu na každodenní liturgii jste na našich stránkách mohli zahlédnout již několikrát. Tento výběr Vám poslouží mezi 17. únorem a 17. březnem t.r.

Celý článek ...

31.01.2003, autor: Angelo Scarano, kategorie: Liturgie

Vidět Krista ... a zemřít

Vidět Neapol … a zemřít. To je známé italské rčení - Neapol byla (údajně) tak krásným městem, že nemohlo být pomyšlení o ničem krásnějším. A proto „vrcholem pozemského putování“ bylo vidět toto město. V Simeonově případě bychom spíš řekli: Vidět Krista … a zemřít! Setkání s malým dítětem bylo totiž pro Simeona „tím největším, co mohlo být“. Celý článek ...

14.01.2003, autor: Angelo Scarano, kategorie: Liturgie

Čtení 3.-6. týdne v mezidobí

Krátké komentáře k nedělním biblickým čtením a podněty k meditaci nad liturgickými texty všedních dnů. Celý článek ...

22.12.2002, autor: Angelo Scarano, kategorie: Liturgie

Slavnost Narození Páně - 2. týden v mezidobí

Krátké komentáře k nedělním biblickým čtením a podněty k meditaci nad liturgickými texty všedních dnů. Celý článek ...

09.06.2002, autor: Angelo Scarano, kategorie: Liturgie

Úvody ke čtením 12. - 15. Týdne v mezidobí

Krátké poznámky k mešním čtením, které lze využít třeba pro osobní modlitbu


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump